Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny

Verejné obstarávanie

Oprava a modernizácia Manželských internátov, bloky A, B, C, D - Mlyny UK

Dňa 29.04.2013 o 14:00 hod. na adrese Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, v zasadačke riaditeľa, číslo dverí 31, sa uskutoční otváranie ponúk časti "Ostatné" predložených k podlimitnej zákazke na stavebné práce: "Oprava a modernizácia Manželských internátov, bloky A, B, C, D - Mlyny UK" uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2013 z 22.03.2013, číslo oznámenia 4318-MSP.