Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Aktuálne informácie k ubytovaniu na internátoch


08. 02. 2021 13.42 hod.

Aktuálne platné uznesenia a vyhlášky v súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku:

 

  • od 8. februára 2021 sa opakovane predlžuje núdzový stav a obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, zatiaľ do 19. marca 2021;
  • od 8. februára 2021 platí tzv. COVID automat, ktorý rozdeľuje okresy do viacerých stupňov varovania. O stupni varovania pre daný okres rozhoduje vláda SR najmenej raz týždenne;
  • Bratislava je momentálne v 3. stupni varovania;
  • študenti nemajú povolenú cestu do a  z  vysokej školy (platí aj pre doktorandov, ak nemajú s vysokou školou pracovno-právny vzťah);
  • žiadna z výnimiek nepovoľuje cestu do a z ubytovacieho zariadenia – študenti, ktorí na internátoch momentálne nebývajú, sa nemôžu vrátiť; 

Dôležité: Na internát zatiaľ necestujte! Počkajte na výzvu univerzity a informáciu, že výnimka udelená rektorom na návrh dekana sa na vás vzťahuje.

Výnimka platná od 15. feburára za účelom cestovania do účelového zariadenia vysokej školy (internát) sa vzťahuje pre študentov 4., 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva (2. a 3. ročník Bc.) a pôrodnej asistencie (2. a 3. ročník Bc.). Podmienkou pre vstup do priestorov Internátu Mlyny UK je negatívny test, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo zaočkovanie. 

 

Aktuálne ubytovaní študenti a zamestnanci môžu internáty využívať.

Ďalej platí, že od 8. februára 2021 sú osoby, ktoré vstupujú do budov internátov, povinné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní. Výnimku majú:

 

  • osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace;
  • osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu;
  • osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní;
  • osoby staršie ako 65 rokov;
  • a iné výnimky podľa platnej vyhlášky.

Dovoľte nám upozorniť Vás, že od 11. februára 2021 budeme tieto doklady pri vstupe do budov aktívne kontrolovať. V prípade, že osoba nebude schopná preukázať sa jedným z vyššie spomenutých dokladov, bude jej vstup do budovy zakázaný.

Zoznam miest, kde sa môžete otestovať nájdete napríklad na stránke https://www.health.gov.sk/?ag-mom.

Ak sa momentálne nachádzate na internáte a výsledok vášho testu bude pozitívny, dajte nám ihneď vedieť prostredníctvom tohto formulára. Následne Vás budeme kontaktovať a spolu dohodneme priebeh vašej karantény na Mlynoch UK.

 

Znovu otvárame možnosť uzavrieť dodatok k ubytovacej zmluve. Ak máte záujem uzatvoriť ho, môžete tak urobiť elektronicky do 14. februára 2021. Sken podpísaného dodatku odošlite mailom na adresu mlyny.ubytovanieuniba.sk. Originál následne pošlite poštou (v tomto prípade sa bude akceptovať, ak originál bude zaslaný aj po 14.02.2021). Zmluvu nájdete na tejto stránke v sekcii „Iné predpisy a dokumenty“ pod názvom VZOR Dodatok k zmluve o ubytovaní (platný do 14.2.2021)

Uzatvorením dodatku vyhlasujete, že sa na internátoch nenachádzate (alebo ho v deň podpisu dodatku opúšťate) a až do výzvy na návrat nebudete využívať ani ostatné služby internátu (napríklad jedálne). Zároveň tak dostávate 100 %-nú zľavu z poplatku za ubytovanie na mesiac marec (a v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého stavu aj na ďalšie mesiace, v ktorých nebudete môcť ubytovanie využívať).

Dodatky, ktoré ubytovaní uzatvorili v októbri 2020, zostávajú v platnosti, nie je potrebné ich obnovovať. Odubytovanie alebo vyzdvihnutie vecí z internátu momentálne, vzhľadom na platný zákaz vychádzania, možné nie je. Hneď ako sa situácia zmení, túto možnosť ponúkneme. UK pripravuje v najbližšom čase aj zriadenie vlastného testovacieho miesta v areáli internátov. O jeho zriadení vás budeme informovať.

 

Situáciu pozorne sledujeme a o prípadných zmenách Vás budeme informovať.