Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Internát MLYNY UK je v červenej fáze

24. septembra 2020 zasadal Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave, ako aj u nás na internáte rozhodol, že celý komplex Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny prechádza s okamžitou platnosťou do červenej fázy.


24. 09. 2020 20.08 hod.

Čo to znamená?  

Ubytovaní môžu u nás aj naďalej bývať a stravovať sa v našej jedálni. Okrem doteraz platných bezpečnostných a hygienických opatrení riaditeľ vydáva vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a z dôvodu opakovaných porušení ubytovacieho poriadku nasledovné nariadenia:   

  • Zákaz návštev ubytovaných medzi ubytovacími blokmi. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami a v prípade ďalšieho zhoršenia situácie návštevy medzi izbami úplne zakážeme. 
  • Počet prítomných osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby.  
  • V študovniach je znížená pôvodná kapacita miest na polovicu.  
  • Úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb s akýmkoľvek cieľom v interiéri aj exteriéri areálu internátu. Univerzita ako vlastník a ubytovacie zariadenia ako správca dotknutých pozemkov neudeľujú súhlas na akékoľvek zhromaždenia na akademickej pôde.
  • Dôrazné dodržiavanie nočného pokoja (od 22.00 hod. do 7.00 hod.).  

Ďalší vývoj:  

  • V prípade zlepšenia situácie sa internát môže vrátiť do oranžovej fázy (vyhodnocuje PKŠ UK v súčinnosti s RÚVZ). 
  • V prípade negatívneho vývoja môže dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania ubytovacích služieb na neurčitý čas – internát sa podobne ako na jar uzavrie a študenti budú musieť odísť.  
  • V prípade, že by v priestoroch internátu došlo ku komunitnému šíreniu ochorenia, a teda RÚVZ nebude schopný identifikovať úzke kontakty, môže nastať situácia karantenizácie objektov – uzavretie internátov a karanténa pre všetky osoby, ktoré sa v internáte nachádzajú.  

Vývoj situácie je plne v rukách každého jedného z nás. Ak budete dodržiavať pokyny, veríme, že internát dokážeme udržať otvorený. Evidujeme však ubytovaných, ktorí svojím nezodpovedným správaním (najmä skupinovými akciami vo večerných a nočných hodinách) ohrozujú chod internátu a zdravie nás všetkých.  

Upozorňujeme Vás, že v prípade porušenia nariadení a pokynov vyplývajúcich z predmetného príkazu riaditeľa bude ubytovaný sankcionovaný pokutou vo výške 79 eur a v prípade opätovného porušenia nariadení bude z internátov vylúčený. Zároveň o tejto skutočnosti bude informovaná aj fakulta, ktorá bude ďalej postupovať v zmysle disciplinárneho poriadku.

Upozorňujeme, že opatrenia a sankcie sa vzťahujú na všetkých ubytovaných bez výnimky. V prípade ich porušenia tak môžu byť z internátu vylúčení aj zahraniční študenti.  

Ak ste si všimli, že niekto nedodržiava pokyny a nariadenia, upozornite, prosím, pracovníkov z Oddelenia pre bezpečnosť a poriadok mailom na mlyny.priestupky@uniba.sk, alebo volajte na číslo 0918 110 055. Situáciu budeme okamžite riešiť.  

Ďakujeme všetkým zodpovedným obyvateľom nášho internátu, stále veríme, že to zvládneme. Bez Vašej pomoci to však nepôjde.