Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Letné ubytovanie


15. 05. 2023 15.48 hod.

Letné ubytovanie 2023 bude poskytované len pre študentov slovenských vysokých škôl. Ubytovanie bude poskytované na základe zmluvy s dobou ubytovania minimálne jeden kalendárny mesiac podľa cenníka leto 2023V mesiaci august budeme poskytovať ubytovanie len do 22.8.2023.

Ubytovanie po 22.08.2023 bude poskytnuté len tým študentom UK, ktorí si vybrali izbu v riadnom ubytovacom procese a bolo im zaslané vyrozumenie o pridelení ubytovania.

Letné ubytovanie bude poskytované na všetkých blokoch, ktoré boli obývané aj počas akademického roka.

Ubytovať sa môžete  na ubytovacom oddelení výlučne v pracovné dni v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.

Návštevy počas leta sú spoplatnené sumou 11,50€/noc. Návšteva, ktorá nie je študentom denného štúdia slovenskej vysokej školy do 26 rokov, je povinná zaplatiť aj daň za ubytovanie v sume 3€/noc.

Letné ubytovanie sa netýka ubytovaných na blokoch MI A – D, ktorí majú zmluvu do 31.08.2023. Odubytovať sa s náhradou na MI A – D bude možné len do 31.05.2023.

1. Študenti aktuálne ubytovaní na Mlynoch UK, ktorí pokračujú v ubytovaní plynulo od 30.06.2023 zo súkromných dôvodov

Ak ubytovaný študent pokračuje v ubytovaní z akademického roka kontinuálne, bez prerušenia ubytovania, na ubytovanie počas leta od 30.06.2023, má nárok na lôžko z akademického roka (s výnimkou študentov ubytovaných na bloku ADL z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných a údržbárskych prác počas leta). Kaucia 100 eur z AR ostáva na konte ubytovaného.

Ubytovaný, ktorý počas leta pokračuje na rovnakej izbe ako počas AR je povinný rezervovať si ubytovanie počas leta prostredníctvom rezervačného formulára najneskôr do 07.06.2023. V prípade záujmu o rezerváciu po tomto termíne Vám nevieme garantovať Vaše súčasné lôžko a bude Vám účtovaný poplatok za oneskorenú rezerváciu v zmysle platného cenníka. Následne bude ubytovanému vytvorená rezervácia a obdrží platobné údaje. Platbu je potrebné vykonať obratom a následne prísť na ubytovacie oddelenie podpísať letnú zmluvu (môžete sa s ňou vopred oboznámiť prostredníctvom TU) a predložiť potvrdenie o úhrade. V prípade, ak nebude podpísaná zmluva a zaplatené ubytovanie do 07.06.2023, nárok na rezervovanie izby z akademického roka zaniká.

Zrušenie uhradenej rezervácie je možné bez poplatku do 23.06.2023. V prípade zrušenia rezervácie po 23.06.2023 bude účtovaný storno poplatok vo výške 20 eur.

2. Študenti aktuálne ubytovaní na Mlynoch UK, ktorí nepokračujú plynulo v ubytovaní + Študenti, ktorí do 30.06.2023 neboli ubytovaní na Mlynoch UK – ubytovanie zo súkromných dôvodov od 03.07.2023 do 22.08.2023

Študent je povinný rezervovať si od 08.06.2023 ubytovanie počas leta prostredníctvom rezervačného formulára najneskôr 72 hod. pred plánovaným príchodom na ubytovanie. Následne je študent povinný obratom uhradiť bytné za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile. K cene za ubytovanie sa platí záloha 100 eur.

Ubytovať sa môžete od 03.07.2023 v pracovné dni v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod. na ubytovacom oddelení. Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám vytvoríme Zmluvu o ubytovaní, s ktorou sa môžete vopred oboznámiť TU.

Zrušenie uhradenej rezervácie je možné bez poplatku do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý je vytvorený rezervácia. V prípade zrušenia rezervácie v danom mesiaci bude účtovaný storno poplatok vo výške 20 eur.

3. UBYTOVANIE   NA   ZABEZPEČENIE   VZDELÁVACEJ   ČINNOSTI  

Ubytovanie počas mesiacov júl a august na základe cenníka na zabezpečenie vzdelávacej činnosti počas obdobia 30.06.2023 – 22.08.2023

Cena za ubytovanie sa účtuje pomerne podľa dĺžky vzdelávacej činnosti (počet nocí). K cene za ubytovanie sa pri ubytovaní platí záloha 100 eur. Ubytovanie je poskytované pre:

a) Študentov a doktorandov UK v dennej forme štúdia, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie povinnej vzdelávacej činnosti, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK  počas uvedených mesiacov a pokračujú plynulo v ubytovaní

Ubytovaný je povinný rezervovať si ubytovanie počas leta prostredníctvom rezervačného formulára najneskôr do 07.06.2023. Následne bude ubytovanému vytvorená rezervácia a obdrží platobné údaje. Platbu je potrebné vykonať obratom a následne  prísť na ubytovacie oddelenie podpísať letnú zmluvu  a predložiť potvrdenie o úhrade. Potvrdenie o povinnej vzdelávacej činnosti zasielať na email mlyny.ubytovanieuniba.sk (okrem doktorandov). V prípade, ak nebude podpísaná zmluva a zaplatené ubytovanie do 07.06.2023, nárok na rezervovanie izby z akademického roka zaniká. V prípade záujmu o rezerváciu po tomto termíne bude účtovaný poplatok za oneskorenú rezerváciu v zmysle platného cenníka. Zrušenie uhradenej rezervácie je možné bez poplatku do 23.06.2023. V prípade zrušenia rezervácie po 23.06.2023 bude účtovaný storno poplatok vo výške 20 eur. 

b) Študentov a doktorandov UK v dennej forme štúdia, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie povinnej vzdelávacej činnosti, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK  počas uvedených mesiacov a neboli doteraz ubytovaní na Mlynoch UK alebo nepokračujú plynulo v ubytovaní

Študent je povinný rezervovať si letné ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára od 08.06.2023 .Následne je ubytovaný povinný uhradiť sumu za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa pokynov v potvrdzujúcom emaili, zaslať potvrdenie o úhrade platby a potvrdenie o povinnej vzdelávacej činnosti na email mlyny.ubytovanie@uniba.sk. Z potvrdenia musí jasne vyplývať, že ide o povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK. Toto potvrdenie nepožadujeme od študentov LF.

Študenti, ktorí tu aktuálne nie sú ubytovaní, sa môžu ubytovať najbližší pracovný deň pred začatím vzdelávacej činnosti a odubytovať sa najbližší pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti. Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám vytvoríme Zmluvu o ubytovaní, s ktorou sa môžete vopred oboznámiť TU.

 

4. UBYTOVANIE ZA ÚČELOM KONANIA OBHAJOB ALEBO ŠTÁTNYCH SKÚŠOK PRE ŠTUDENTOV UK

Ubytovanie sa poskytuje maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po štátnej skúške) za cenu 14,00 eur na noc. K cene za ubytovanie sa platí záloha 50 eur.

Ubytovať sa je možné len počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 14.30 hod.

V prípade, ak je termín vašej štátnej skúšky:

v pondelokubytovať sa môžete v pondelok od 8:00 hod. alebo už v piatok do 14:30 hod. (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania štátnej skúšky = z pondelka na utorok).

v piatokodubytovať sa môžete v piatok do 11:00 hod., alebo následne až v pondelok od 7.00 hod. do 11:00 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania štátnej skúšky = zo štvrtka na piatok).

Študent je povinný rezervovať si letné ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára najneskôr 72 hod. pred plánovaným príchodom na ubytovanie (ako prílohu je potrebné naskenovať potvrdenie o dátume konania štátnej skúšky alebo obhajoby študenta z fakulty). Následne je študent povinný obratom uhradiť bytné za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile. Ubytovaný nemá nárok na výber konkrétneho objektu a izby, prideľuje ho ubytovacie oddelenie.

Ubytovať sa môžete v pracovné dni v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod. na ubytovacom oddelení. Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám vytvoríme Zmluvu o ubytovaní, s ktorou sa môžete vopred oboznámiť TU. Zároveň je potrebné predložiť aj potvrdenie o dátume konania štátnej skúšky alebo obhajoby študenta z fakulty.