Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

POKYNY K ODUBYTOVANIU A PREUBYTOVANIU Z LU A K UBYTOVANIU NA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK

Zverejnili sme pokyny pre študentov, ktorí sa chcú odubytovať alebo preubytovať z letného ubytovania a tiež pre tých, ktorí sa budú ubytovávať na nový akademický rok 2022/23


17. 08. 2022 21.05 hod.

 

UBYTOVANIE- POKYNY PLATNÉ PRE AR 2022/2023

Študent nemôže odstúpiť rezervované / obsadené lôžko inému študentovi podľa vlastnej voľby, kým Mlyny UK neskončia proces prideľovania voľných lôžok študentom z dodatočných žiadostí. Študenti sa môžu ubytovať výhradne na lôžko, ktoré im bolo pridelené v systéme e-ubytovanie alebo na základe dodatočnej žiadosti. Výmeny medzi ubytovanými budú možné až v rámci preubytovania od 03.10.2022, pokiaľ tomu protiepidemické opatrenia nezabránia. Svojvoľné presťahovanie z pridelenej izby do inej izby bez povolenia ubytovacieho oddelenia je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 100,00 €.

 

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č. 13/2022 - Smernica rektora UK v Bratislave, je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK, povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €. Kaucia slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok ubytovacieho zariadenia UK voči študentovi.

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, študent má možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach: 

1.       Prvá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac september 2022. Kaucia musí byť pripísaná na účet Mlyny UK do 30.08.2022.

2.       Druhá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2023. Kaucia musí byť pripísaná na účet Mlyny UK najneskôr do 31.01.2023. 

Ak študent neuhradí prvú splátku kaucie do 30.08.2022, stráca nárok na pridelené ubytovanie v ŠD Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov - pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (poplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

 

2. ÚHRADA  CENY ZA UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č.13/2022 - Smernica rektora UK v Bratislave, každý študent je povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2022 do 30.08.2022.

Ak študent tento poplatok v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie v ŠD Mlyny UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet Mlyny UK.

Cena za ubytovanie za mesiace október – jún (na „MI A, B, C, D“ aj júl a august) študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v Zmluve o ubytovaní a v cenníku.

 

3. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0067 1703, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, bude spôsob platby realizovať podľa pokynov ubytovacieho oddelenia ŠD Mlyny UK. 

 

4. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne sa môže ubytovať v pracovných dňoch od 02.09.2022 do 30.09.2022. 

V najbližších dňoch obdrží každý študent do svojej emailovej schránky unikátny odkaz na výber (rezervovanie) termínu na ubytovanie. Prihlásiť sa na termín ubytovania je možné najneskôr 24 hodín vopred a do naplnenia dennej kapacity. Študent si v rámci dňa volí doobedný alebo poobedný interval, počas ktorého sa môže prísť ubytovať na príslušné ubytovacie stanovište. Po rezervácii termínu obratom príde potvrdzujúci mail so zvoleným termínom.

Prevádzkové hodiny ubytovacieho oddelenia:    pondelok – piatok       08:00 - 15:30 hod.

 

01.9. 2022 (sviatok) - ZATVORENÉ 

15.9. 2022 (sviatok) - ZATVORENÉ

 

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ 

Študenti sa môžu ubytovať výhradne na lôžko, ktoré im bolo pridelené v systéme e-ubytovanie alebo na základe dodatočnej žiadosti. Výmeny budú možné až v rámci preubytovania od 03.10.2022, pokiaľ tomu protiepidemické opatrenia nezabránia.

Študenti sú povinní riadiť sa pokynmi ubytovacieho zariadenia a jeho zamestnancov. Ubytovacie oddelenie nájdete na prízemí vo Výškovej budove („Šturák“).

Pri procese ubytovania je potrebné mať pri sebe:

  • platný občiansky preukaz (zahraniční študenti pas),
  • preukaz študenta ISIC (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný),
  • elektronicky podpísanú zmluvu (zmluvu študent podpíše v systéme https://konto.uniba.sk/    

 

Pre proces ubytovania budú zriadené tri ubytovacie stanovištia.

Pre MI („Manželáky“) a VBB („Šturák“), bude spoločné ubytovacie stanovište na ubytovacom oddelení (kancelárie 2-4), ktoré sa nachádzajú vo výškovej budove „Šturák“.

Pre AD (Átriové domky) budú zriadené 2 ubytovacie stanovištia, pre bloky ADA, ADB, ADD, ADF, ADG, ADJ na hornej vrátnici, pre bloky ADH, ADK, ADL, ADN, ADO, ADP, ADR, ADS a ADT na dolnej vrátnici.

Študent sa pôjde ubytovať na stanovište podľa toho, na ktorom bloku má rezerváciu.

Na stanovišti obdrží kľúče od pridelenej izby. Študenta nemôže ubytovať iná osoba so splnomocnením.

Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne (v suteréne výškovej budovy „Šturák“) počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod.

 

6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

Každý študent pred ubytovaním v ŠD Mlyny UK je povinný:

- cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/ zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Do rozhrania sa prihlásite ako do systému AiS2. V prípade študentov iných vysokých škôl ako UK na webovom rozhraní https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx.

- oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku  Mlyny UK.

Každý ubytovaný je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa na izbe. Chýbajúci inventár, hygienické a technické nedostatky je v termíne do 3 dní po prevzatí pridelenej izby ubytovaný povinný nahlásiť prostredníctvom aplikácie FIXATIO alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu).

V prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

V prípade, že ubytovaný nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, zmenu trvalého bydliska nahlási na ubytovacom oddelení.

Zmenu svojho mobilného čísla alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky na https://moja.uniba.sk/.

 

7. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRICHÁDZAJÚ NA UJOP, ERASMUS+ ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM 

Študenti Erasmus+ a ostatné mobilitné programy sa budú registrovať v kancelárii č. 2, vo výškovej budove VBB „Šturák“, kde aj obdržia kľúče od pridelenej izby.

Študenti UJOP sa budú registrovať v kancelárii č. 2, vo výškovej budove VBB „Šturák“. Po registrácii si pôjdu prevziať kľúč na dolnú vrátnicu ADR.

 

8. ZRUŠENIE UBYTOVANIA

Študent nemôže odstúpiť rezervované lôžko inému študentovi podľa vlastnej voľby.

Ak študent neuhradí cenu za ubytovanie a splátku kaucie v stanovených termínoch, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

Zrušenie rezervovaného lôžka je potrebné nahlásiť z univerzitného emailového konta na adresu mlyny.ubytovanie@uniba.sk do 07.09.2022. V takomto prípade bude cena za ubytovanie študentovi vrátená na účet zadaný cez e-peňaženku. Kaucie novoprijatých uchádzačov sú pri zrušení rezervácie nevratné.

Študent, ktorý nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.9.2022, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac október najneskôr do 30.09.2022. Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet Mlyny UK.

 

Preubytovanie z letného ubytovania na izbu pridelenú na nový AR  2022/23 (platí len pre aktuálne ubytovaných)

 

• Študenti UK, ktorí si stabilizovali svoju minuloročnú izbu a aktuálne na nej bývajú, si môžu od 24.08.2022 elektronicky podpísať zmluvu na AR 2022/2023 a po podpise je potrebné o tom emailom upovedomiť ubytovacie oddelenie  + priložiť do prílohy potvrdenie o úhrade septembrového bytného na adresu mlyny.ubytovanie@uniba.sk. Po potvrdzujúcom emaile z ubytovacieho oddelenia sa môžu považovať za ubytovaných.

 

• Študenti UK, ktorí si stabilizovali alebo vybrali izbu na ADF, ADG, ADJ, ADR, ADO sa z dôvodu dokončovania rekonštrukčných a údržbárskych prác môžu ubytovať na svoju izbu pridelenú na AR najskôr 02.09.2022. Je potrebné:

  • rezervovať si termín preubytovania na deň 02.09.2022  v rezervačnom systéme na ubytovanie (cez unikátny odkaz na rezervovanie termínu zaslaný emailom)
  • mať už elektronicky podpísanú zmluvu svojej e-peňaženke: https://konto.uniba.sk/ a uhradené ubytovanie do 30.8.2022.

 

• Študenti UK, ktorí majú pridelenú novú izbu na AR 2022/2023 (a nie je to izba na ADF, ADG, ADJ, ADR, ADO)  sú povinní sa od 23.08. do 26.08.2022 preubytovať na túto izbu (toto sa netýka  blokov MI A – D). Je potrebné:

  • elektronicky podpísať zmluvu vo svojej e-peňaženke  https://konto.uniba.sk/    
  • prísť na ubytovacie oddelenie, overiť si, či je lôžko voľné a prevziať kľúč,  
  • do nasledujúceho pracovného dňa sa presťahovať, upratať si izbu podľa pokynov, rezervovať si termín na kontrolu izby v rezervačnom systéme
  • s potvrdeným odubytovacím lístkom prísť na ubytovacie oddelenie.

 

• Študenti, ktorí majú záujem o letné ubytovanie až do konca mesiaca a sú ubytovaní v inom bloku ako VBA (neplatí pre MI A – D) a nebudú v ŠD Mlyny UK pokračovať od nového AR, sú povinní si 19.08. - 22.08. prísť na ubytovacie oddelenie prevziať kľúč a preubytovať sa na blok VBA na obdobie 23.08.2022  - 31.08.2022.

 

•  Študenti, ktorí majú pridelenú novú izbu na AR 2022/2023 na ADB sa z technický príčin budú môcť preubytovať 30.8., 31.8. alebo 2.9.2022. O skoršom alebo neskoršom dátume budeme priebežne informovať. 

 

     

Odubytovanie z letného ubytovania

 

Odubytovanie musí prebehnúť najneskôr do 31.08.2022 do 11:00.

Do 19.08. vrátane si každý ubytovaný, ktorý sa chce úplne odubytovať z letného ubytovania musí vytlačiť odhlasovací lístok, následne zavolať kontrolu izby (kontakt sa nachádza na odhlasovacom lístku) a s potvrdeným odhlasovacím lístkom navštíviť ubytovacie oddelenie. 

Odhlasovací lístok leto

Od 22.08. vrátane bude spustený rezervačný systém na odubytovanie, ubytovaný si zarezervuje svoj termín cez unikátny odkaz, ktorý obdržal do svojej e-mailovej schránky a vyberie si konkrétny vyhovujúci dátum vykonania kontroly izby a následného odubytovania sa.

Prihlásiť sa na termín je možné najneskôr 12 hodín vopred a do naplnenia dennej kapacity. Po registrácii na Vami vybraný termín odubytovania Vám 12 hodín pred plánovaným odubytovaním príde na Váš e-mail presný čas, kedy Vám izbu prídu skontrolovať.

Každý ubytovaný si musí upratať svoju izbu podľa pokynov -https://mlyny.uniba.sk/fileadmin/mlyny/2022/Dokumenty/Upratanie_izby_2SVK.pdf

Každý ubytovaný je povinný si upratať svoju časť izby a spoločne využívané priestory podľa platných pokynov. Taktiež si každý jeden ubytovaný na izbe musí zarezervovať  svoj vlastný  termín odubytovania bez ohľadu na to, či na izbe ešte niekto zostáva.

V prípade ak si ubytovaný neuprace svoju izbu podľa pokynov bude mu účtovaná pokuta v zmysle platného cenníka poplatkov -​https://mlyny.uniba.sk/fileadmin/mlyny/2022/Dokumenty/pdf_Cennik_poplatkov_od_1.6..pdf

Každý ubytovaný musí mať vytlačený odhlasovací lístok, ktorý predloží kontrolujúcej osobe na podpis. Odhlasovací lístok si môže ubytovaný prevziať na ubytovacom oddelení, na vrátniciach, alebo si ho môže vytlačiť

Ubytovaný sa  po kontrole izby presunie na ubytovacie oddelenie, kde dorieši administratívny proces potrebný pre odubytovanie. Ubytovaný predloží ubytovaciemu referentovi svoju kartu ISIC, občiansky preukaz, podpísaný odhlasovací lístok a poprípade ďalšie vypožičané veci (kľúč od skladu bicyklov, Salto kartu).

Ubytovaným, ktorí sa neodubytujú do 31.08.2022, bude ubytovacie zariadenie účtovať pokutu podľa Zmluvy o ubytovaní a platného Cenníka poplatkov.