Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Používanie súkromného elektrospotrebiča


14. 08. 2023 14.42 hod.

Od septembra na žiadosť mnohých študentov zavádzame možnosť požiadať o používanie elektrospotrebičov v izbe/ bunke, ktoré boli doteraz podľa internátneho poriadku úplne zakázané - aj keď sa dodržiavanie tohto zákazu nesledovalo. Prudký nárast cien elektrickej energie a rastúca tendencia používať súkromné elektrospotrebiče však vedú k čoraz vyššiemu zaťaženiu internátnej elektrickej siete. Preťaženie siete viacerými spotrebičmi môže byť rizikom z hľadiska bezpečnosti. Na druhej strane si však správa internátov uvedomuje, že prístup k rýchlovarnej kanvici či mikrovlnke je pre niektorých študentov a študentky v dnešnej dobe nevyhnutnosťou.

Preto internáty zavádzajú možnosť mať aj takéto elektrospotrebiče na izbách – ale v obmedzenom množstve s cieľom vyhnúť sa preťaženiu. Možnosť mať elektrospotrebič na izbách/bunkách bude podmienené schválenou žiadosťou. Jeden spotrebič však samozrejme môžu zdieľať viacerí obyvatelia bunky.

  • Spotrebiče ako napríklad nabíjačky bežnej elektroniky (mobilný telefón, notebook, sónická zubná kefka, hodinky, slúchadlá) či osobné hygienické spotrebiče (fén, kulma na vlasy, sónická zubná kefku) nie sú regulované a potreba podávať žiadosť sa ich vôbec netýka. Rovnako nie je problém mať na izbe stolový počítač.
  • Žiadosti sa týkajú spotrebičov s vysokou spotrebou ako sú žehličky, mikrovlnky, kávovary, či toastery. Tieto spotrebiče preťažujú sieť a pri nadmernom počte zvyšujú riziko výpadkov elektrického prúdu či požiaru. Preto považuje správa internátov za dôležité regulovať počet takýchto spotrebičov.
  • Ak študent potrebuje súkromný spotrebič zo zdravotných dôvodov (napr. varič ryže pri špeciálnej diéte, čistič vzduchu pri astme, špeciálna chladnička na inzulín), môže požiadať o povolenie spotrebiča nad rámec uvedených spotrebičov.

Fungovanie žiadostí o elektrospotrebič

O ktoré elektrospotrebiče môžem zažiadať?

Ubytovaní môžu zažiadať primárne o rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnku, kávovar, toaster. Iné elektrospotrebiče (mimo bežnej elektroniky či osobných hygienických spotrebičov vymenovaných vyššie) vyhodnocuje ubytovacie oddelenie. 

O koľko súkromných elektrospotrebičov môžem požiadať?

Ubytovaní v jednej ubytovacej bunke/izbe môžu prostredníctvom jedného žiadateľa na ubytovacom oddelení Mlyny UK požiadať o povolenie max. dvoch dodatočných elektrospotrebičov na celú bunku/izbu podľa bloku, v ktorom sú ubytovaní:

  • Manželské internáty - 2 ks na bunku
  • VBB (Štúrak) - 1 ks na bunku (spoločné pre dve izby, napr. mikrovlnka) a 1 ks na každú izbu
  • Átriové domky - 2 ks na izbu

Ako si podám žiadosť?

Žiadosť si podám cez formulár. Formulár žiadateľ vytlačí v množstve 2 kópií a vyplnený s podpismi za celú bunku/ izbu odovzdá na ubytovacom oddelení Mlyny UK. Žiadosť posudzuje a schvaľuje / zamieta pracovník ubytovacieho oddelenia.

Kedy si najskôr môžem žiadosť podať?

Žiadosť je možné si podať až po jej podpísaní všetkými spolubývajúcimi z danej bunky/ izby. Bez splnenia tejto podmienky žiadosť nebude prijatá. Podotýkame, že na Mlynoch UK sú ubytovaným stále k dispozícii nápojové automaty a jedáleň Eat & Meet.

Kam mám schválenú žiadosť umiestniť?

Žiadateľ je povinný schválenú žiadosť vyvesiť v ubytovacej bunke / izbe na viditeľné miesto vedľa inventárneho zoznamu. Požadované elektrospotrebiče sa považujú za povolené až po schválení žiadosti pracovníkom ubytovacieho oddelenia Mlyny UK.

Kedy končí platnosť žiadosti?

V prípade, že sa žiadateľ odubytováva alebo preubytováva, je povinný vrátiť žiadosť kontrolujúcej osobe. Ku dňu preubytovania alebo odubytovania žiadateľa stráca žiadosť platnosť.

Kontroly a sankcie

Ubytovateľ je v zmysle čl. 7 ods. 3 IP oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostno-požiarnych predpisov a riadneho užívania ubytovacieho priestoru za prítomnosti alebo aj bez prítomnosti ubytovaných. Výskyt nepovolených elektrospotrebičov v pridelenej izbe / bunke ubytovaného bude sankcionovaný v zmysle čl. 11 IP pokutou vo výške 100 € / spotrebič.

Najčastejšie kladené otázky

Po vydaní pokynov k používaniu elektrospotrebičov ponúkame odpovede na najčastejšie kladené otázky. Každá z budov na Mlynoch má svoje špecifiká, od ktorých sa bude odvíjať schválenie alebo zamietnutie vašej žiadosti. V prípade, ak budete mať počas zimného semestra akýkoľvek podnet, posuňte ho zástupcom študentov a študentiek v ubytovacej komisii (as.ubytovaciarec.uniba.sk), s ktorými bude po skončení zimného semestra správa internátov komunikovať ohľadom spätnej väzby na pokyny.

1.Čo ak mám na izbe elektrospotrebič, ktorý nevyužívam, iba uskladňujem?

Zákaz sa vzťahuje na elektrospotrebiče bez ohľadu na frekvenciu používania. Ak nastane špecifický prípad (napríklad potrebujete na niekoľko dní uschovať zabalený darček) a chcete sa vyhnúť prípadnej pokute, informujte nás o tom na mailovej adrese mlyny.ubytovanie@uniba.sk.

2.Budem môcť podať žiadosť a elektrospotrebič umiestniť v kuchynke, aby k nemu mali prístup všetci na chodbe? (VB, AD)

V priestoroch internátov môže byť k sieti pripojený len elektrospotrebič, ktorý je povolený alebo registrovaný. Povolenie a registrácia elektrospotrebiča sa však vzťahuje len na ubytovací priestor (bunku/izbu). Do spoločných priestorov môže prístroje umiestňovať len správa internátov. Ako bolo uvedené v spoločnom stanovisku vedenia UK, správy internátov a Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK – spoločne pripravia návrh dobudovania a vybavenia internátnych kuchyniek elektrospotrebičmi.

3.Budú sa schvaľovať tlačiarne, televízory, žehličky, ventilátory, ohrievače, herné konzoly?

Ak elektrospotrebič nie je jasne vymenovaný, podajte si žiadosť a ubytovacie oddelenie ju posúdi. Odporúčame priniesť elektrospotrebič až po získaní kladnej odpovede na žiadosť.

4.Je možné definovať, čo sú elektrospotrebiče s vysokou spotrebou? Prípadne kde je hranica medzi nízkou a vysokou spotrebou z hľadiska schvaľovania?

Kontroly inventaristov ukázali, že väčšinu elektrospotrebičov s vysokým výkonom tvoria zariadenia na ohrev jedla a vody. Správa internátov na základe tejto štatistiky a kapacity sietí navrhla riešenie, ktoré je čo najjednoduchšie z hľadiska registrácie ako aj následnej kontroly. Ak váhate, kam váš elektrospotrebič patrí, odporúčame podať si žiadosť a požiadať o individuálne posúdenie.