Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Oznámenie: Prenájom nebytových priestorov v areáli VM Ľ. Štúra Mlyny UK

Účelom nájmu by mala byť prevádzka športového centra alebo inej obdobnej činnosti. Návrhy spĺňajúce všetky podmienky je potrebné zaslať do 9.4.2021.


19. 03. 2021 14.03 hod.

Oddelenie majetku a investícií VM Ľ. Štúra Mlyny UK vyhlasuje súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a vyzýva na podávanie návrhov. 

Predmetom súťaže je miestnosť nachádzajúca sa v budove Manželských internátov (blok J) o výmere 148,61 m2.

Návrhy podľa súťažných podmienok je potrebné zaslať do 9.4.2021, do 12.00, na adresu:

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 00 397 865 58
DIČ: 2020845332