Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Príkaz riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK

Opatrenia Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení.


08. 03. 2020 18.23 hod.

 

 

Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK (ďalej len „VMĽŠ“) vydáva tento príkaz:

Na základe príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2020

prikazujem tieto opatrenia

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:

1. S účinnosťou od 09.03.2020 od 07:00 ruším prijímanie návštev, a to až do odvolania.

2. Odporúčam študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby opustili ubytovacie zariadenia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. Upozorňujem, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môže byť rektor nútený nariadiť uzatvorenie internátov.

3. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 08. marca 2020

 

Ing. Peter Petro

riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

 

Celý dokument nájdete TU.