Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Skúškové obdobie na Univerzite Komenského

Skúšky v bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia v zimnom semestri budú na Univerzite Komenského v Bratislave prebiehať dištančne.


Na základe odporúčania Permanentného krízového štábu UK o tom rozhodol rektor UK Marek Števček. Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii Permanentný krízový štáb UK tiež odporučil rektorovi, aby prevádzka všetkých internátov UK pokračovala v obmedzenom režime aj počas januára 2021.

Ubytovaní, ktorí využili možnosť uzavrieť dodatok k zmluve o ubytovaní pred 5. októbrom 2020, dostali stopercentnú zľavu na poplatky za ubytovanie v novembri a decembri. Keďže dištančná výučba pretrvá aj počas skúškového obdobia, ktoré sa končí 12. februára 2021, rektor UK rozhodol o odpustení poplatku za ubytovanie pre týchto študentov aj za mesiac január. Znamená to, že ubytovaní, ktorí uzavreli dodatok k zmluve a z internátov do 5. októbra 2020 odišli, nemusia v tomto období posielať internátom žiadnu platbu.

Ďalšie informácie o prevádzke internátov a spôsobe výučby v letnom semestri univerzita oznámi koncom januára. Výučba v letnom semestri začína podľa harmonogramu štúdia v akademickom roku 2020/21 v pondelok 15. februára 2021.

Odporúčania Permanentného krízového štábu UK