Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Splátka druhej časti kaucie

Druhá splátka kaucie


09. 01. 2023 15.19 hod.

Ak máte uhradenú celú kauciu vo výške 100 €, považujte tento oznam za bezpredmetný.

Ak nie, pripomíname, že druhú časť kaucie ste v zmysle Zmluvy o ubytovaní čl. IV ods. 2 povinná / povinný uhradiť najneskôr do 31.1.2023 v lehote splátky ceny za ubytovanie za mesiac február 2023.

Prosíme Vás, aby ste platbu uhradili výlučne na bankový účet ubytovacieho zariadenia Mlyny UK spolu s uvedením svojho variabilného symbolu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Mlyny UK