Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Univerzita Komenského prechádza na dištančnú výučbu

Bratislava 28. septembra 2020: Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemiologickej situácie dnes rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček na základe odporúčania Krízového štábu UK rozhodol o úplnom prerušení prezenčnej výučby.


O realizácii odbornej praxe rozhoduje dekan fakulty. V prípade študentov končiacich ročníkov môže dekan fakulty študentom povoliť individuálnu prácu v laboratóriu, a to maximálne pre dve osoby súčasne. Nepočítame s tým, že prezenčná výučba sa do konca zimného semestra obnoví. Zahraničným študentom, ktorí sú na našej univerzite iba na zimný semester, preto odporúčame ukončiť pobyt na internáte a v štúdiu ďalej pokračovať online z domu.

Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 5. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im lôžko zostane k dispozícii. Zároveň sa nemusia kompletne vysťahovať, stačí, aby si zobrali veci, ktoré potrebujú k bežnému životu či štúdiu, ostatné vybavenie si môžu v izbe nechať. Rektor UK poskytne študentom, ktorí podpíšu dodatok, stopercentnú zľavu na poplatok za ubytovanie v novembri a decembri. To znamená, že za tieto mesiace nebudú platiť nič, pričom izbu im internát podrží.

Ďakujeme všetkým ubytovaným, ktorí nám svojím zodpovedným prístupom pomáhajú v snahe udržať internáty otvorené čo najdlhšie. Vzhľadom na vývoj situácie v posledných dňoch a na základe skúseností z internátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine však očakávame zásadné zhoršenie situácie aj na bratislavských internátoch. Je pravdepodobné, že pri pokračovaní súčasných trendov budeme musieť internáty buď úplne uzavrieť a všetkých študentov odubytovať, alebo v prípade nekontrolovateľného komunitného šírenia vyhlási RÚVZ na internátoch karanténu.

Záznam z tlačovej konferencie

Príkaz rektora