Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

VÝNIMKY PRE NÁVRAT NA INTERNÁT

Na internát sa môžu vrátiť len tí študenti, ktorí absolvujú prezenčnú (praktickú) výučbu nevyhnutnú na riadne ukončenie ich štúdia, ktorým rektor UK udelí súhlas na základe žiadosti dekana fakulty a ktorí majú podpísaný dodatok k aktuálne platnej Zmluve o ubytovaní.


08. 05. 2021 21.23 hod.

Návrat je možný len na základe výzvy fakultou formou e-mailu!

Pokyny pri návrate pre študentov, ktorým bola udelená výnimka a majú podpísaný dodatok k aktuálnej Zmluve o ubytovaní:

 

  • Návrat na internát je možný výnimočne už v nedeľu 09.05. od 10:00 - 16:00 hod., potom počas stránkových hodín https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
  • Ubytovať sa môže len študent, ktorý má udelenú výnimku a má podpísaný dodatok k aktuálne platnej Zmluve o ubytovaní
  • Pre opätovné poskytnutie ubytovania je potrebné, aby každý študent navštívil najskôr UO aj v prípade, že kľúče od izby má ponechané
  • Pracovník UO si podľa predloženého Isicu a OP overí, či sa študent nachádza v zozname udelených výnimiek
  • Následne bude študent preevidovaný, čím mu bude umožnený opätovný prístup cez turnikety
  • Študent zároveň uhradí v hotovosti alikvotnú čiastku za ubytovanie za mesiac máj od dňa opätovného ubytovania + druhú časť kaucie
  • Následne sa študent môže presunúť do svojej izby

 

Opatrenia:

Pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky a vo všetkých spoločných priestoroch používať po celý čas ochranné pomôcky a dodržiavať bezpečnostné odstupy.