Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Zvýšená dotácia na stravu


10. 01. 2024 19.40 hod.

Od 1. januára 2024 sa zvýšila štátna dotácia na stravu v študentských jedálňach zo sumy 1,50 € na 2 €. Príspevok sa zvyšuje s cieľom zníženia negatívnych cenových dopadov pri zabezpečovaní vstupných komodít na prípravu jedál ako aj s cieľom kompenzácie zvýšených nákladov z titulu zmien platových taríf zamestnancov študentských jedální.

Dotácia sa študentom dennej formy štúdia v stravovacích zariadeniach vysokej školy poskytuje na 2 jedlá denne tak ako doteraz.