Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Čo nové na Mlynoch

VM Mlyny v rámci svojej stratégie postupného zveľaďovania ubytovacej časti a celkového zlepšenia technického, bezpečnostného a kvalitatívneho vybavenia vašich izieb už od začiatku letných prázdnin začalo realizovať práce, ktoré budú prebiehať postupne aj počas vášho nástupu na ubytovanie.

-          Výškový blok VBA 1 – 7 posch. bude vybavený novými izbovými a vstupnými bunkovými dverami do ktorých budú namontované nové bezpečnostné kľúčové systémy triedy 5 v celkovom objeme 310 ks izbových a bunkových dverí

-          Sociálne zariadenia na blokoch AD (WC + sprchy) budú vybavené novými dverami v celkovom počte 294 ks

-          Vyčlenené izby v objektoch AD + VB sú taktiež dopĺňané novými izbovými dverami v celkovom počte 200 ks

-          Počas letných prázdnin sa realizovali maliarske práce v celkovom objeme 234 izieb na izbách v objektoch VB A+B (132 izieb) a AD (102 izieb)

-          Priebežne sa realizuje montáž zásten pri posteliach predovšetkým na novo vymaľovaných izbách v celkovom objeme 160 ks

-          Priebežne sa realizujú výmeny nových svietidiel izbových, chodbových a v umývacích kútikoch na AD, zároveň sa realizujú bežné opravy a výmeny kusov nábytku na blokoch AD + VB s prihliadnutím na skutočnosť, že objekt VBB sa v súčasnosti pripravuje na jeho komplexnú rekonštrukciu, očakávanú v rokoch 2019/2020

Workout Space Mlyny

 

VM Mlyny v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje v mesiaci september 2017 odovzdanie projektu pod názvom Workout Space Mlyny, ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu medzi objektom VB a internátom Mladosť. Cieľom VM Mlyny je v spolupráci so svojimi partnermi pokračovať v realizácii rôznych projektov zameraných na športovo – spoločenské vyžitie mladých ľudí ubytovaných v Mlynskej Doline.

Pamätný park - Aj tu máš svoje korene

 Tento projekt má za úlohu vytvoriť VM Mlyny, ako pamätné miesto pre odchádzajúcich ubytovaných študentov, ktorí chcú po sebe niečo hodnotné v tejto inštitúcii zanechať. Hlavnou filozofiou projektu je, aby ste sa vy ako ubytovaní stotožnili s myšlienkou, že toto miesto bolo niekedy vašim druhým domovom, aj keď prechodným, ale vo vašom živote zohrávajúcim pomerne dôležitú úlohu. Projekt takéhoto charakteru a jeho reálna implementácia by priniesla neoceniteľný význam pre filozofiu Mlynov ísť tzv. „Green“ cestou, vytváraním pekných parkov a taktiež aj dlhodobej spätosti ubytovaných študentov so svojim stromom, ktorý môžu s odstupom času obdivovať aj vaše deti, možno budúci ubytovaní. Projekt zároveň prináša neoceniteľne vyššiu a dlhodobú hodnotu než je maľovanie, alebo sprejovanie vášho mena a získaného titulu po chodníkoch v okolí internátov, ktoré v krátkom čase stratia svoju podobu.

 Ako na to? Veľmi jednoducho. Stačí si vybrať zo zoznamu odporúčaných stromov v požadovanej výške min. od 100 cm a zabezpečiť jeho kúpu, vrátane balenia výživového substrátu, alebo zeminy (podľa odporučenia predajcu) pre zásyp do miesta sadenia stromu. Náklady spojené s kúpou stromčeka sú výlučne v kompetencii študentov, pričom odporúčame kupovať od overených predajcov – pestovateľov, prostredníctvom rôznych webových stránok. Na kúpu sa môžete poskladať viacerí, pričom váš strom bude niesť mená všetkých, ktorí prispeli a zároveň je možné uviesť aj názov fakulty, či iné údaje, ktoré sú pre vás dôležité. Váš strom bude číselne označený a následne všetky sprievodné údaje prenesené do mapky na webovej stránke VM Mlyny bez potreby osobitného označovania tabuľkami a pod.

Z realizáciou tohto projektu je možné začať už tento školský rok 2016/2017 a výsadba sa bude sústrediť prioritne v kopci pod blokom ADT (viď obrázok). Okrem odbornej výsadby stromu, VM Mlyny zabezpečí aj pravidelnú zálievku stromu až do plnej aklimatizácie stromu.  Uvedený zoznam spĺňa predpoklady dodržania koncepcie kultúry výsadby, ale zároveň aj rôznorodosti  novovznikajúceho parku.

VM Mlyny je v prípade potreby pripravené zabezpečiť jeho dovoz na miesto v rámci Bratislavy. V prípade otázok k realizácii projektu nás neváhajte kontaktovať na: milan.lorincuniba.sk

Zoznam odporúčaných drevín:

-          Buk lesný (Atropunicea)

-          Buk lesný (Dawyck Gold)

-          Dub biely

-          Dub červený

-          Dub letný

-          Ginko dvojlaločné (Tremonia Fastigiata)

-          Javor červený

-          Javor ohnivý (Acer Ginnala)

-          Javor jasenolistý

-          Lieska obyčajná

-          Lieska turecká

-          Lipa turecká

-          Lipa veľkolistá

-          Lipa striebristá (Brabant)

-          Lipa malolistá

 -          Platan javorolistý