Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Legislatíva a dokumenty

Vnútorné predpisy

Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (platný od 1.2.2021)

Príloha č. 1 (platná od 1.2.2021)

 

Smernice riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK:

Smernica riaditeľa o nápisových pečiatkach Univerzity Komenského v Bratislave používaných vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra - Mlyny.
VP č.3/2020 Predpis je platný a účinný od 30.10. 2020


Smernica riaditeľa o stanovení pravidiel a podmienok na predeľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet.
VP č. 4/2020 Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2020

Čerpanie sociálneho fondu
VP č. 5/2020 Predpis je platný a účinný od 8.12.2020

Smernica riaditeľa, ktorou sa upravuje proces prípravy vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny.
VP č. 6/2020 Predpis je platný a účinný od 17.12.2020

Príkazy riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK:

Príkaz riaditeľa o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre ubytovacie zariadenie Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 PR 2/2021 - platný od 22.02.2021 nahrádza predpis č.13/2020, zmeny sú vyznačené modrou farbou 

Plán dovoleniek

Internátny poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (účinný od 31. augusta 2020)

Vymenovanie členov Disciplinárnej komisie VMĽŠ - Mlyny UK v Bratislave
(platný a účinný od 17.02.2021)

Príkaz riaditeľa o opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) pre zamestnancov VMĽŠ - Mlyny
PR 10/2020 - od 25.9.2020
príkaz nahrádza Príkaz riaditeľa č. 8/2020, zmeny sú vyznačené modrou farbou

Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Inventarizačnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny na vykonávanie mimoriadnych inventarizácií.
VP č.12/2020 Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa 5/2020.Predpis je platný a účinný od 30. 9. 2020

Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Vyraďovacej a likvidačnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny
PR 15/2020 Predpis je platný a účinný od 16.12. 2020

Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave k 31. decembru 2020 a o vymenovaní členov jednotlivých inventarizačných komisií
PR 16/2020 Predpis je platný a účinný od 16.12. 2020
príkaz nahrádza Príkaz riaditeľa č. 14/2020 z 18. novembra 2020, zmeny sú vyznačené modrou farbou

 

 

 

Neplatné / zrušené predpisy

Príkaz riaditeľa o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre VMĽŠ - Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19
PR 13/2020 - príkaz bol nahradený predpisom č. 2/2021

Vymenovanie členov Disciplinárnej komisie VMĽŠ - Mlyny UK v Bratislave PR 6/2020

Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (platný do 31.1.2021)

Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku (platná do 31.1.2021)

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny (Platný  od 1.10. 2017 do 30.04.2020)

Organizačná štruktúra VM Ľ. Štúra Mlyny UK(Platná od 1.10. 2017 do 30.04.2020)

Nehnuteľný majetok UK v správe VM Ľ. Štúra Mlyny UK(Platná od 1.10. 2017 do 30.04.2020)

Príkaz riaditeľa o opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením COVID-19 pre zamestnancov
PR 8/2020 - od 9.9.2020 do 25.9.2020
Príkaz bol nahradený príkazom 10/2020

Príkaz riaditeľa o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre VMĽŠ - Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19
PR 9/2020 - od 25.9.2020 do 5.10.2020
Príkaz bol nahradený príkazom 11/2020

Členovia disciplinárnej komisie
Rozhodnutie - od 3.3.2020 do 16.7.2020
Rozhodnutie nahradil príkaz riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK č. 6/2020

Príkaz riaditeľa o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre VMĽŠ - Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19
PR 11/2020 - od 5.10.2020
Príkaz bol nahradený príkazom 13/2020

Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave k 31. decembru 2020 a o vymenovaní členov jednotlivých inventarizačných komisií
PR 14/2020  od 18.11. 2020
Príkaz bol nahradený príkazom 16/2020

Iné predpisy a dokumenty

Kolektívna zmluva (platná od 01.02.2021 s účinnosťou do 31.12.2021)

VZOR Dodatok k zmluve o ubytovaní (platný do 14.02.2021)

VZOR Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní (.doc, 15kB)

VZOR Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní (.pdf, 174 kB)

VZOR Dodatku k zmluve - nepriaznivá epidemiologická situácia (.pdf, 117 kB, pridaný 10.11.2020)
VZOR Dodatku k zmluve - nepriaznivá epidemiologická situácia (.doc, 68 kB, pridaný 10.11.2020)

VZOR Dodatku k zmluve pre VŠMU a VŠVU- nepriaznivá epidemiologická situácia(.doc, 72kB, pridaný 10.11.2020)
VZOR Dodatku k zmluve pre VŠMU a VŠVU- nepriaznivá epidemiologická situácia (.pdf, 28kB, pridaný 10.11.2020)

COVID - čestné vyhlásenie (pre akademický rok 2020/2021) (.pdf, 114 kB)
COVID - čestné vyhlásenie pre osoby prichádzajúce z rizikových krajín/oblastí (pre akademický rok 2020/2021) (.pdf, 114 kB)

VZOR študentskej zmluvy o ubytovaní (pre akademický rok 2020/2021)

VZOR neštudentskej zmluvy o ubytovaní (pre akademický rok 2020/2021)

VZOR zamestnaneckej zmluvy o ubytovaní (pre akademický rok 2020/2021)

Školenie ubytovaných o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia

Oboznámenie o spracovaní osobných údajov pre ubytované osoby v UZ Mlyny UK

Dlhodobý zámer rozvoja Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK

Plán modernizácie a rozvoja VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a ich financovania
(Prerokované na zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 26. februára 2020; Dátum poslednej úpravy: 26. február 2020)

Odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie