Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Ako platiť bytné

Informácie o platení za internát sú uvedené na ubytovacej zmluve. Bytné sa uhrádza zásadne prevodom na účet. Pri platbe je potrebné zadať číslo Zmluvy o ubytovaní ako variabilný symbol. V žiadnom prípade neuhrádzajte bytné poštovou poukážkou alebo šekom!

 

UPOZORNENIE: Bytné sa pri platbe cez internetbanking považuje za uhradené až dňom pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, nie dňom vydania pokynu na prevod! Prevod financií z účtu ubytovaného na náš účet prostredníctvom internetbankingu môže trvať aj viac dní (väčšinou 3 pracovné dni).

bežný účet - študenti a zamestnanci:

 Č.účtu: 7000084699/8180

   IBAN: SK2881800000007000084699

BIC (SWIFT):  SPSRSKBA

neštudentský účet:

     IBAN: SK6481800000007000211897

 BIC (SWIFT):  SPSRSKBA

 

Viamo