Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Erasmus+

študenti, ktorí odchádzajú na Erasmus +, alebo iný výmenný program

Študent, ktorý žiadal na akademický rok 2017/2018 o ubytovanie a odchádza na Erasmus + alebo iný výmenný program, je povinný:

-          do 25.8.2017 dodať potrebné dokumenty na ubytovacie oddelenie Mlyny UK (ak mu bolo pridelené ubytovanie v riadnom kole). Takýmto potvrdením môže byť potvrdenie z fakulty, kde bude uvedené, že študent odchádza na výmenný program alebo potvrdzujúci dokument o prijatí na štúdium konkrétnou zahraničnou univerzitou. Na obidvoch potvrdeniach musí byť uvedené obdobie štúdia v zahraničí. K potvrdeniu je potrebné nahlásiť aj náhradníka (viď. nižšie, časť „Náhradník“), ktorý sa dostaví spolu s odchádzajúcim študentom.

-          pokiaľ bude študentovi pridelené ubytovanie v riadnom kole, je povinný uhradiť ubytovanie za jeden mesiac v sume prislúchajúcej pridelenému lôžku a 100 € kauciu do 21.8.2017, pričom 21.8.2017 už musí byť čiastka pripísaná na účte UZ Mlyny.

-          pokiaľ bude študentovi pridelené ubytovanie po 28.8.2017, je povinný uhradiť ubytovanie za jeden mesiac v sume prislúchajúcej pridelenému lôžku a 100 € kauciu do termínu, ktorý bude uvedený vo výzve na zaplatenie ubytovania.

-          platba za ubytovanie bude študentovi zúčtovaná až tom v mesiaci, v ktorom sa ubytuje.

-          odchádzajúci študent je povinný ešte pred svojim odchodom podpísať elektronickú zmluvu, inak mu neprislúcha nárok na ubytovanie v čase príchodu.

 

Náhradník:

-          náhradníkom musí byť len študent dennej formy štúdia.

-          náhradník hradí cenu za ubytovanie + 100 € kauciu v hotovosti v ten deň, kedy ho odchádzajúca osoba osobne nahlási. Po uhradení bude náhradníkovi vystavená Zmluva o ubytovaní ubytovacím oddelením.

-          náhradník je povinný platiť sumu za ubytovanie počas celého obdobia, v ktorom nahrádza odchádzajúceho študenta.