Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.januára 2017 schválené mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky dňa 30. júna 2016 uznesením č. 528/2016 je stanovená na 1,70 €/osoba/noc.

 

Daň za ubytovanie neplatí:


fyzická ŤZP osoba
fyzická osoba do veku 18 rokov a fyzická osoba staršia ako 70 rokov
fyzická osoba, ktorá je študentom denného štúdia do 26 rokov veku