Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Priestupky

Predseda disciplinárnej komisie :   Mgr. Paula Mičová PhD

 

Členovia disciplinárnej komisie:      Samuel Koterba

                                                                 Bc. Martin Selecký

 

Miesto konania – priestupky sa konajú v miestnosti, ktorá sa nachádza v čakärni ambulancii na VB. Dvere budú označené nápisom „DSCIPLINÁRNA KOMISIA“.

                                                            

Odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie

Všetky ubytované osoby majú právo na odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie v prípade, že sa rozhodnutím disciplinárnej komisie cítia ukrivdení. Odvolanie je nutné doručiť v tlačenej písomnej podobe (čitateľná podoba ručného písma je taktiež akceptovateľná) na kontrolné stanovište (vrátnica) VB, počas bežných pracovných hodín a to do 8 kalendárnych dní od dňa vydania disciplinárneho rozhodnutia.

 

V odvolaní je nutné uviesť Vaše plné meno a priezvisko, číslo izby a krátky súmar priebehu situácie, ktorá mala za následok Vaše predvolanie a disciplinárny postih v zmysle Internátneho poriadku. V odvolaní je možné uviesť aj mená svedkov, ktorí môžu potvrdiť neprávosť Vášho disciplinárneho postihu v prípade, ak by bolo nutné dodatočné preskúmanie vzniknutých okolností za ich prítomnosti.

Žiadame všetky dotknuté osoby, aby brali na vedomie, že odvolanie negarantuje žiadne zmeny v rozhodnutí disciplinárnej komisie, alebo vymazanie disciplinárneho postihu. Vaše odvolanie bude porovnané s disciplinárnou správou, ktorú vypracovali zamestnanci zúčastnení na mieste zásahu a dodatočne preverené s členmi priestupkovej komisie. VM Mlyny má plné právo pri preverovaní okolností situácie využiť aj kamerové záznamy a ďalšie dostupné dáta z evidenčného systému vstupov a výstupov cez kontrolné zariadenia turniketov.  

Všetky otázky Vám radi zodpovedajú členovia disciplinárnejj komisie.

Možnosť odvolať sa popisuje odvolacie konanie.

Pripomienky a zistenia

Vyzývame všetkých ubytovaných na VM Mlyny, aby brali na vedomie charakter ubytovacie zariadenia, ako miesta určeného pre pokojný pobyt, oddych, spánok a štúdium a neriskovali disciplinárne postihy za rôzne disciplinárne delikty, ktoré sú predmetom sťažností iných ubytovaných osôb. Zároveň vyzývame ubytovaných, aby neriskovali postihy za vpustenie neubytovaných osôb do ubytovacej časti cez balkóny. V záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany svojho majetku, nevpúšťajte akékoľvek cudzie osoby, ktoré sa domáhajú vstupu cez vašu izbu na prechod do budovy. Pohyb podozrivých osôb po balkónoch okamžite nahláste na núdzových číslach.  

Problémy so spolubývajúcim/i, poškodzovanie internátneho majetku, neoprávnený vstup do objektu, pohyb podozrivých osôb po objektoch, či rôznu inú činnosť v rozpore s Internátnym Poriadkom, alebo zákonmi SR, môžete hlásiť na mlyny.priestupky(at)uniba.sk ,alebo na núdzovom telefónnom čísle 0918 11 00 55.