Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE – ZAMESTNANCI UK

Podľa Vnútorného predpisu č. 8/2017, čl. 15 a čl. 16, si žiadosť o ubytovanie môže podať zamestnanec UK celoročne.

 Nárok na pridelenie ubytovania má zamestnanec UK, ktorý je v aktuálnom akademickom roku v pracovnom pomere s fakultou UK alebo inou súčasťou UK najmenej na 75% ustanoveného týždenného pracovného času.

Zamestnanec, ktorý má záujem o ubytovanie alebo, ktorý chce pokračovať v ubytovaní aj v ďalšom akademickom roku 2017/2018 si musí podať žiadosť o ubytovanie (formulár nižšie).

Žiadosť je potrebné odoslať minimálne 2 týždne pred vytvorením rezervácie, rovnako aj v prípade zamestnancov, ktorým končí súčasná Zmluva o ubytovaní a majú záujem naďalej v ubytovaní pokračovať.

Podané žiadosti budú vyhodnocované priebežne a o pridelenom ubytovaní a cene za ubytovanie bude zamestnanec informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v žiadosti. 

Formulár žiadosti o ubytovanie pre zamestnancov UK

Osobné údaje

Ubytovanie


*Výber izby slúži len na informatívne účely, ktoré nemusia byť zohľadnené pri prideľovaní lôžka.

V prípade stabilizácie izby/apartmánu uveďte konkrétnu izbu (blok a č. izby):