Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Psychologická poradňa

PhDr. Ivan Rapoš, vedúci poradne

Mgr. Barbora Kiczková PhD.

Členovia odborného tímu absolvovali sociálno-psychologické, poradenské a psychoterapeutické výcviky, stáže, supervíziu. Prešli špecializovanými kurzami efektívnej komunikácie a riešenia konfliktov, mediácie, facilitácie, vyjednávania, autogénneho tréningu a hypnózy, logoterapie a i.

 

Objednávanie klientov

Pondelok:9:00 - 14:00
Utorok:9:00 - 14:00
Streda:9:00 - 14:00
Štvrtok:9:00 - 14:00
Piatok:9:00 - 14:00

Klienti sa môžu objednať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Psychológ im je v dohodnutom termíne k dispozícii. Návšteva poradne je bezplatná.

Charakteristika psychologickej poradenskej práce

Psychologická poradňa pre vysokoškolákov pôsobí na Univerzite Komenského od roku 1968, kedy ju založil doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. Od svojho vzniku až po súčasnosť si zachovala status nezávislej služby  študentom, ktorí ju navštevujú dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom a psychológom vytvára,  sa  vyznačuje otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery, so zárukou diskrétnosti. Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je aktívna spolupráca klienta. Optimálne je, keď študent aktívne rieši svoj problém s prispením a podporou psychológa. Okrem individuálnej práce s klientmi  sa v poradni realizuje aj párové a skupinové  poradenstvo. Pracovníci poradne organizujú aj tematicky zamerané tréningy a kurzy.

Charakteristika klientely

Poradňu navštevujú študenti, ktorí sa usilujú o lepšie sebapoznanie, chcú kultivovať svoje vzťahy s inými ľuďmi, prípadne zlepšiť svoju výkonnosť. Ďalšia skupina klientov prichádza s konkrétnymi študijnými, partnerskými, interpersonálnymi alebo inými problémami, ktoré súvisia s touto etapou životnej cesty. Klientmi poradne sú aj študenti, ktorí prežívajú krízy a náročné životné situácie, majú psychické ťažkosti, prípadne stoja pred závažnými rozhodnutiami.