Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Parkovanie

V areáli Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra je možné parkovať prostredníctvom parkovacích kariet.

Vstup do hlavného areálu s motorovým vozidlom je možný len na báze aktivácie karty, alebo vjazdového parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami, alebo na základe spojenia zvončekom so stálou službou prostredníctvom Intercomu (týka sa len vozidiel zásobovania).

Cenník parkovania.

Je zakázané blokovať miesta označené rezervačnou značkou (žltý rámček s číselným označením). Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené žltým rámčekom v streda parkovacieho boxu s obrázkovým znázornením. 

Prípadne problémy na vstupe riešte prostredníctvom zvukového spojenia (Intercom) so stálou službou 24/7. Pri vjazde do areálu a výjazde z areálu je nutné rešpektovať svetelnú signalizáciu, pričom platí, že 1 vozidlo = 1 zelené svetlo. V prípade ignorácie hrozí závažné poškodenie vozidla!

Rezervácie parkovacieho boxu je možné urobiť na oddelení marketingu. K dispozícii je možnosť pridelenia osobitného boxu s uzamykateľným stĺpikom.

Vstup je možný len na báze aktivácie karty, alebo vjazdového parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami, alebo na základe spojenia zvončekom so stálou službou prostredníctvom Intercomu (týka sa len vozidiel zásobovania).

Je zakázané blokovať miesta označené rezervačnou značkou (žltý rámček s číselným označením). Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené žltým rámčekom v streda parkovacieho boxu s obrázkovým znázornením.

Prípadne problémy na vstupe riešte prostredníctvom zvukového spojenia (Intercom) so stálou službou 24/7. Pri vjazde do areálu a výjazde z areálu je nutné rešpektovať svetelnú signalizáciu, pričom platí, že 1 vozidlo = 1 zelené svetlo. V opačnom prípade hrozí závažné poškodenie vozidla!

Tarifa na bezplatný pobyt vozidla je 10 minút. Po vytlačení vjazdového lístka zo stojanu pred vjazdovou bariérou je na danom lístku uvedený čas na bezplatný výjazd.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Pri porušení pravidiel parkovania budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.