Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Parkovanie

V areáli Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra je možné parkovať prostredníctvom parkovacích kariet.

Vstup je možný len na báze aktivácie karty, alebo vjazdového parkovacieho lístka s hodinovými sadzbami, alebo na základe spojenia zvončekom so stálou službou prostredníctvom Intercomu (týka sa len vozidiel zásobovania).

Cenník parkovania

Je zakázané blokovať miesta označené rezervačnou značkou (žltý rámček s číselným označením). Je zakázané blokovať miesta pre imobilné osoby označené žltým rámčekom v streda parkovacieho boxu s obrázkovým znázornením.

Prípadne problémy na vstupe riešte prostredníctvom zvukového spojenia (Intercom) so stálou službou 24/7. Pri vjazde do areálu a výjazde z areálu je nutné rešpektovať svetelnú signalizáciu, pričom platí, že 1 vozidlo = 1 zelené svetlo. V opačnom prípade hrozí závažné poškodenie vozidla!

Tarifa na bezplatný pobyt vozidla je 30 minút. Po vytlačení vjazdového lístka zo stojanu pred vjazdovou bariérou je na danom lístku uvedený čas na bezplatný výjazd.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na trávnatých plochách a iných priestranstvách, ktoré nie sú určené na parkovanie.  

Pri porušení pravidiel parkovania budeme v súčinnosti s mestskou políciou postupovať v zmysle platných predpisov.

Prenájom parkovacieho miesta

Mgr. Filip Diačik

+421 918 110 116

filip.diacikuniba.sk