Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIE O GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako „GDPR“

 

Prevádzkovateľom, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „my“ alebo „UK“), ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú fakulty UK a/alebo súčasti UK.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy o ubytovaní.

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečenia ubytovania a stravovania na týchto právnych základoch:

  • plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);   a to najmä na účtovné a daňové účely a v súvislosti s § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o VŠ“);
  • plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) na účely posudzovania nároku na pridelenie ubytovania, evidencia priestupkov zaznačenie v prípade vylúčenia a veci súvisiace s  § 98, § 99 , § 73 ods.7 Zákona o VŠ alebo;
  • na základe zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na účely ubytovania a stravovania (údaje zo žiadosti o ubytovanie a zmluvy).

 

Osobné údaje v rámci agendy ubytovania, údaje o platbách, ktorých právnym základom je zákonná povinnosť daňovo účtové účely budeme uchovávať ešte 10 rokov po skončení ubytovania. Údaje získané na základe zmluvy o ubytovaní a poskytovaní dodatočných služieb budú spracúvané počas trvania zmluvy. Údaje získavané na základe verejného záujmu budú uchovávané počas existencie nároku študenta na ubytovanie najdlhšie po dobu 3 rokov od ukončenia štúdia (z dôvodu možnosti pokračovania v štúdiu na vyšších stupňoch) alebo do vybavenia oprávnenej námietky voči verejnému záujmu. Vaše osobné údaje budú spracúvať naši zamestnanci poučení o ochrane osobných údajov a môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. Kompletný zoznam príjemcov nájdete tu: https://uniba.sk/oou.

Monitorovanie kamerovým systémom

Priestory internátov sú monitorované kamerovým systémom. Takéto spracúvanie vykonávame na právnom základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti. Monitorované sú vstupy do budov, turnikety, rampa pre autá, automat na parkovacie lístky, kontajnery na MI a VB, vestibul VB, chodby na ekonomickom a ubytovacom oddelení vo VB, vstupy a chodby v telocvičniach LF a PdF na MI, jedáleň Venza (priestory jedálne, sklad, rampa, umývačka) a brány pre autá na AD a MI. Kamerový záznam sa uchováva maximálne 8 dní. Pri prešetrovaní prípadov porušovania ubytovacieho poriadku môžeme používať aj tzv. telové kamery umiestnené na pracovníkoch internátov, takýto kamerový záznam sa uchováva maximálne 72 hodín. Vaše osobné údaje budú spracúvať naši zamestnanci poučení o ochrane osobných údajov a môžu byť poskytnuté príslušným orgánom verejnej moci pri zabezpečovaní a využívaní dôkazov v rámci trestného alebo priestupkového konania alebo vybavovaní práva na prístup k údajom dotknutej osoby podľa GDPR.

Kontrola vstupu do vyhradených priestorov

Do ubytovacej časti internátov budete vstupovať prostredníctvom turniketov, s použitím ubytovacieho preukazu. Prostredníctvom turniketov budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom ochrany majetku, poriadku a bezpečnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Týmto oprávneným záujmom je ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti. Záznamy z turniketov uchovávame maximálne počas doby trvania Vášho ubytovania v uvedený školský rok.

*Máte však právo namietať proti oprávneným záujmom, ktoré sledujeme.*

Ak budete namietať, pokračovanie v spracúvaní bude závisieť od posúdenia prevahy oprávneného záujmu UK voči Vašim právam a slobodám alebo záujmom súvisiacim s ochranou Vašich práv a uplatňovaním právnych nárokov.

 

Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?

Uplatniť si ho môžete prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne u našej zodpovednej osoby UK, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Jej kontaktné údaje sú:

e-mail: dpouniba.sk

korešpondenčná adresa:          DPO/Zodpovedná osoba podľa GDPR

                                                        Univerzita Komenského v Bratislave

                                                        Centrum informačných technológií

                                                        Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440

                                                        814 99 Bratislava 1

 

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov ďalšie práva stanovené nariadením GDPR:

  1. Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  3. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR
  5. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR;
  6. Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 nariadenia GDPR.
  7. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Informácie o ostatných účeloch spracúvania Vašich osobných údajov a bližšie informácie o Vašich právach si môžete prečítať v našich Podmienkach ochrany súkromia na našej webovej stránke: https://uniba.sk/oou.