Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Letné ubytovanie

Letné ubytovanie 2022 bude poskytované len pre študentov slovenských vysokých škôl.

 • Ubytovanie bude poskytované na zmluvnom princípe s dobou ubytovania minimálne jeden kalendárny mesiac podľa cenníka leto 2022 - cenník
 • Ubytovať sa môžete v pracovné dni v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod. na ubytovacom oddelení. Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého vám vytvoríme zmluvu o ubytovaní, s ktorou sa môžete vopred oboznámiť prostredníctvom našej web stránky - Zmluva na leto
 • Návštevy počas letných mesiacov sú spoplatnené sumou 10 €/noc. Návšteva, ktorá nie je študentom denného štúdia slovenskej vysokej školy do 26 rokov, je povinná zaplatiť aj daň za ubytovanie v sume 1,70 €/noc.
 •  Počas mesiaca august bude ubytovanie poskytované do 22. 08. 2022.
 • V období od 22. 08. 2022 do 30. 08. 2022 sú študenti povinní preubytovať sa na izbu, ktorá im bola pridelená na akademický rok 2022/2023.
 • V prípade, že študentovi nebude pridelená izba na nasledujúci akademický rok, ale má záujem o ubytovanie do 31. 8. 2022, je povinný preubytovať sa dňa 22. 08. 2022 na blok VBA.

UBYTOVANÍ, KTORÍ POKRAČUJÚ V UBYTOVANÍ PLYNULO OD 01. 07. 2022

Ak ubytovaný pokračuje v ubytovaní po ukončení akademického roka 2021/2022 bez prerušenia ubytovania, na ubytovanie počas leta od 01. 07. 2022 má nárok na to isté lôžko pridelené počas akademického roka 2021/2022 (s výnimkou študentov ubytovaných na blokoch AD F, AD G, AD J, AD M, AD O, AD R z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných a údržbárskych prác počas leta).

 • Ubytovaný je povinný rezervovať si ubytovanie počas leta prostredníctvom rezervačného formulára Rezervačný formulár  do 31. 05. 2022, obratom uhradiť cenu za letné ubytovanie bankovým prevodom najneskôr do 03. 06. 2022 podľa pokynov v potvrdzovacom emaile a prísť na ubytovacie oddelenie podpísať zmluvu. V prípade, ak nebude podpísaná zmluva a zaplatené ubytovanie, po tomto termíne nárok na rezervovanie izby zaniká.
 • Ak pokračujete v ubytovaní aj od 01. 07. 2022 na tej istej izbe ako počas akademického roka, je potrebné najneskôr do 03. 06. 2022 prísť podpísať na ubytovacie oddelenie Zmluvu o ubytovaní. 
 • Ak pokračujete v ubytovaní aj od 01. 07. 2022, ale počas akademického roka ste boli ubytovaní na blokoch AD F, AD G, AD J, AD M, AD O, AD R je potrebné sa preubytovať PRELINK najneskôr dňa 01. 07. 2022 v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. Lôžko vám bude pridelené podľa dostupnosti na VBA. V prípade, ak sa neviete dostaviť kvôli procesu preubytovania do 01. 07. 2022, môžete splnomocniť inú osobu, ktorá za vás vykoná celý preubytovací proces. Upozorňujeme, že splnomocnenie musí byť úradne osvedčené. Ubytovaným, ktorí sa nepreubytujú do 01. 07. 2022, bude ubytovacie zariadenie účtovať podľa zmluvy o ubytovaní a cenníka poplatkov 10 € za každý deň neodubytovania a bude im podľa čl. 11 ods. 3 písm. j) internátneho poriadku udelená pokuta vo výške 100 €.

 

 

UBYTOVANÍ, KTORÍ NEPOKRAČUJÚ PLYNULO V UBYTOVANÍ, ALEBO ŠTUDENTI, KTORÍ AKTUÁLNE NIE SÚ UBYTOVANÍ NA MLYNOCH UK

Ak ubytovaný študent nepokračuje v ubytovaní po ukončení akademického roka kontinuálne na ubytovanie počas leta od 01. 07. 2022 (napr. požaduje ubytovanie od 01. 08. 2022), alebo aktuálne na Mlynoch UK nie je vôbec ubytovaný a má záujem len o letné ubytovanie, nemá nárok na výber konkrétneho objektu a lôžka. Lôžko mu bude pridelené podľa dostupnosti na VBA.

Študent je povinný rezervovať si ubytovanie počas leta prostredníctvom rezervačného formulára - FORMULÁR a obratom uhradiť cenu za letné ubytovanie a kauciu bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile.

 

 

 

UBYTOVANIE ZA ÚČELOM KONANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Ubytovanie bude poskytované len pre študentov vysokých škôl na zmluvnom princípe. Ubytovaný nemá nárok na výber konkrétneho objektu a izby, prideľuje ho ubytovacie zariadenie na bloku VBA maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po štátnej skúške) za cenu 12 € na noc Cenník

Študent je povinný rezervovať si letné ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára FORMULÁR Následne je študent povinný obratom uhradiť cenu za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile. Pri ubytovaní je potrebné predložiť potvrdenie o dátume konania štátnej skúšky alebo obhajoby študenta z fakulty – bez tohto potvrdenia nie je možné študenta ubytovať.

V prípade, ak je termín vašej štátnej skúšky/obhajob záverečnej práce:

 • v pondelokubytovať sa môžete v pondelok od 8.00 hod. alebo už v piatok do 15.30 hod. (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania štátnej skúšky = z pondelka na utorok).
 • v piatokodubytovať sa môžete v piatok do 15.30 hod., alebo následne až v pondelok od 8.00 hod. do 15.30 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania štátnej skúšky = zo štvrtka na piatok).

 

 

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV S POVINNOU VZDELÁVACOU ČINNOSŤOU (PRAX, STÁŽ A INÉ)

Ubytovanie počas mesiacov júl a august na základe cenníka na zabezpečenie vzdelávacej činnosti počas obdobia 01. 07. 2022 – 31. 08. 2022 Cenník pre:

 • doktorandov v dennej forme štúdia, ktorí majú v období od júla do augusta   povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného   študijného programu na vysokej škole,
 • študentov vysokých škôl, ktorých súčasťou študijného programu je   vykonávanie povinnej vzdelávacej činnosti počas uvedených mesiacov.

Cena za ubytovanie sa účtuje pomerne podľa dĺžky vzdelávacej činnosti (počet nocí). K cene za ubytovanie sa pri ubytovaní platí kaucia 50 €.

Ak ubytovaný študent pokračuje v ubytovaní po ukončení akademického roka kontinuálne bez prerušenia ubytovania, na ubytovanie počas leta od 01. 07. 2022, má nárok na to isté lôžko pridelené počas akademického roka 2021/2022 (s výnimkou študentov ubytovaných na blokoch AD F, AD G, AD J, AD M, AD O, AD R z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných a údržbárskych prác počas leta, ktorí budú preubytovaní na blok VBA)

Ak ubytovaný študent nepokračuje v ubytovaní po ukončení akademického roka kontinuálne na ubytovanie počas leta od 01. 07. 2022 (napr. požaduje ubytovanie od 04. 07. 2022), nemá nárok na výber konkrétneho objektu a lôžka. Lôžko mu bude pridelené podľa dostupnosti na VBA.

Študent je povinný rezervovať si letné ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára  Formulár v prípade, ak povinná vzdelávacia činnosť trvá od 01. 07. 2022 a ubytovaný študent pokračuje v ubytovaní plynulo na tej istej izbe ako počas akademického roka najneskôr do 31. 05. 2022 a v prípade ak ubytovaný študent nepokračuje v ubytovaní plynulo najneskôr 72 hod. pred plánovaným príchodom na ubytovanie.

Pri ubytovaní je potrebné predložiť potvrdenie o konaní a termíne povinnej vzdelávacej činnosti, z ktorého musí jasne vyplývať, že ide o povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na vysokej škole - bez tohto potvrdenia nie je možné študenta ubytovať za študentskú cenu. Následne je ubytovaný povinný obratom uhradiť bytné za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile.

Študent má nárok ubytovať sa najbližší pracovný deň pred začatím vzdelávacej činnosti a odubytovať sa najbližší pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti. Ubytovať sa dá odo dňa 01. 07. 2022 v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod., po tomto termíne v pracovné dni v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod. na ubytovacom oddelení.