Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

LETNÉ UBYTOVANIE

Letné ubytovanie 2024 bude poskytované len študentom vysokých škôl, príp. absolventom, ktorí ukončili štúdium v tomto AR.

Ubytovanie počas mesiaca júl bude poskytované na základe zmluvy s dobou ubytovania na celý kalendárny mesiac podľa cenníka Leto 2024.

Počas mesiaca august budeme poskytovať ubytovanie len do 22. 8. 2024 (cena bude vyrátaná alikvotne). Ubytovanie po 22. 8. 2024 bude poskytnuté len tým študentom UK, ktorí si vybrali izbu v riadnom ubytovacom procese a bolo im zaslané vyrozumenie o pridelení ubytovania.

Letné ubytovanie bude poskytované na všetkých blokoch, ktoré boli obývané aj počas akademického roka, okrem bloku VBB.

Ak ubytovaný pokračuje v ubytovaní z AR na letné ubytovanie bez prerušenia ubytovania, má nárok na lôžko z akademického roka. Ubytovaní z bloku VBB sa musia v prípade záujmu o letné ubytovanie preubytovať na inú izbu. Kaucia 100 eur z AR ostáva na konte ubytovaného.

Návštevy počas leta sú spoplatnené sumou 11,50 €/noc. Návšteva, ktorá nie je študentom denného štúdia slovenskej vysokej školy, príp. sa na ňu nevzťahuje iná výnimka v zmysle VZN 4/2023, je povinná zaplatiť aj daň za ubytovanie v sume 3 €/noc.

Na študentov, ktorí v súčasnom akademickom roku ukončili štúdium a nebudú v novom ak. roku v dennom štúdiu pokračovať, sa vzťahuje daň za ubytovanie (miestna daň)  vo výške 3 € / noc v zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislava. Splatnosť dane za ubytovanie je v termínoch splatnosti ceny za ubytovanie. Ostatní študenti sú od dane za ubytovanie oslobodení.

V zmysle tohto nariadenia sú študenti končiacich ročníkov 2. stupňa štúdia na UK, ktorí pokračujú na 3. stupeň štúdia a majú záujem o letné ubytovanie, povinní predložiť potvrdenie o ďalšom štúdiu. Končiaci študenti 1. aj 2. stupňa iných VŠ sú takisto v prípade záujmu o letné ubytovanie povinní predložiť potvrdenie o pokračovaní štúdia.

1. UBYTOVANIE ZO SÚKROMNÝCH DÔVODOV 

Ubytovanie počas obdobia 1. 7. 2024 – 22. 8. 2024 zo súkromných dôvodov ubytovaného na základe komerčného cenníka.

 

Ubytovaný, ktorý počas leta pokračuje na rovnakej izbe ako počas AR

Je povinný rezervovať si ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára (formulár sme stiahli) najneskôr do 9. 6. 2024. Následne bude ubytovanému vytvorená rezervácia a obdrží platobné údaje. Platbu za mesiac júl je potrebné vykonať obratom po prijatí emailu a následne prísť na ubytovacie oddelenie podpísať letnú zmluvu a predložiť potvrdenie o úhrade.

V prípade, ak nebude podpísaná zmluva a zaplatené ubytovanie do 13. 6. 2024, nárok na rezervovanie izby z akademického roka zaniká.

V prípade záujmu o rezerváciu po tomto termíne bude účtovaný poplatok za oneskorenú rezerváciu v zmysle platného cenníka.

Zrušenie uhradenej rezervácie je možné bez poplatku do 23. 6. 2024. V prípade zrušenia rezervácie po 23. 6. 2024 bude účtovaný storno poplatok v zmysle platného cenníka. 

Ubytovaný z bloku VBB, ktorý má záujem o letné ubytovanie, by mal:

  • prísť na ubytovacie oddelenie,
  • kontaktovať ubytovacie oddelenie telefonicky (pre väčší výber izieb až po 9. 6. 2024)
  • alebo si poslať rezervačný formulár 

Ubytovacie oddelenie mu vytvorí rezerváciu na inú izbu a poskytne ďalšie inštrukcie. Ubytovaný je povinný sa preubytovať na novú izbu najneskôr do 4. 7. 2024 do 11.00 h (podľa dostupnosti izby).   

 

Študenti, ktorí majú záujem o letné ubytovanie na Mlynoch UK a počas AR tu neboli ubytovaní, príp. tu boli ubytovaní, ale do konca júna sa odubytovali

Študent je povinný rezervovať si ubytovanie počas leta prostredníctvom rezervačného formulára najneskôr 72 hod. pred plánovaným príchodom na ubytovanie. Následne je študent povinný obratom uhradiť bytné za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile. K cene za ubytovanie sa platí záloha 100 eur.

Ubytovať sa môžete:    -  01. 07. 2024  v čase od 12.00 hod. do 14.30 h

                                            -  od 2. 7. 2024 v pracovné dni od 7.00 do 14.30 h na ubytovacom oddelení

Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám vytvoríme Zmluvu o ubytovaní.

Zrušenie uhradenej rezervácie je možné bez poplatku do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý je vytvorený rezervácia. V prípade zrušenia rezervácie v danom mesiaci bude účtovaný storno poplatok v zmysle platného cenníka.

2. UBYTOVANIE NA ZABEZPEČENIE VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

Ubytovanie počas mesiacov júl - august na zabezpečenie vzdelávacej činnosti na základe cenníka.

Študenti LF UK môžu požiadať o LU z dôvodu letnej praxe podľa nasledovného rozpisu:

  • 2. r. VL (všeobecné lekárstvo)- 1 týždňová prax
  • 3. r. VL- 1 týždňová prax
  • 4. r. VL- 4 týždňová prax
  • 5. r. VL- 4 týždňová prax


  • 3. r. ZL (zubné lekárstvo)- 2 týždňová prax
  • 4. r. ZL- 4 týždňová prax
  • 5. r. ZL- 4 týždňová prax

Študenti iných fakúlt môžu požiadať o letné ubytovanie z dôvodu letnej praxe na základe potvrdenia o praxi zo študijného oddelenia, ktoré žiadateľ predloží pracovníkovi UO pri nástupe na ubytovanie. Z potvrdenia musí jasne vyplývať, že ide o povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK. 

Ubytovanie je poskytované pre študentov a doktorandov UK v dennej forme štúdia, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie povinnej vzdelávacej činnosti, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK (napr. prax).

Doktorandi, ktorí sú tu aktuálne ubytovaní, majú zmluvu podpísanú do 31. 8. 2024 a nie je potrebné žiadať o letné ubytovanie.

Cena za ubytovanie sa účtuje pomerne podľa dĺžky vzdelávacej činnosti uvedenej na potvrdení (počet nocí). K cene za ubytovanie sa pri ubytovaní platí záloha 100 eur.

Študent je povinný rezervovať si letné ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára. Následne je povinný uhradiť sumu za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa pokynov v potvrdzujúcom emaili, zaslať potvrdenie o úhrade platby a potvrdenie o povinnej vzdelávacej činnosti na email mlyny.ubytovanieuniba.sk. Z potvrdenia musí jasne vyplývať, že ide o povinnú vzdelávaciu činnosť, ktorá priamo súvisí so štúdiom daného študijného programu na UK.

Študenti, ktorí tu aktuálne nie sú ubytovaní, sa môžu ubytovať najbližší pracovný deň pred začatím vzdelávacej činnosti a odubytovať sa najbližší pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti. Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám vytvoríme Zmluvu o ubytovaní.

3. UBYTOVANIE ZA ÚČELOM KONANIA OBHAJOB ALEBO ŠTÁTNYCH SKÚŠOK PRE ŠTUDENTOV UK

Ubytovanie sa poskytuje maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po štátnej skúške) za cenu 14,00 eur na noc. K cene za ubytovanie sa platí záloha 50 eur.

V prípade, ak je termín vašej štátnej skúšky:

v pondelokubytovať sa môžete v pondelok od 7.00 hod. alebo už v piatok do 14:30 hod. (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania štátnej skúšky = z pondelka na utorok).

v piatokodubytovať sa môžete v piatok do 11.00 hod., alebo následne až v pondelok od 7.00 hod. do 11.00 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania štátnej skúšky = zo štvrtka na piatok).

Študent je povinný rezervovať si letné ubytovanie prostredníctvom rezervačného formulára najneskôr 72 hod. pred plánovaným príchodom na ubytovanie (ako prílohu je potrebné naskenovať potvrdenie o dátume konania štátnej skúšky alebo obhajoby študenta z fakulty). Následne je študent povinný obratom uhradiť bytné za letné ubytovanie bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v potvrdzujúcom emaile. Ubytovaný nemá nárok na výber konkrétneho objektu a izby, prideľuje ho ubytovacie oddelenie.

Ubytovať sa môžete v pracovné dni v čase od 07.00 hod. do 14.30 hod. na ubytovacom oddelení. Pri ubytovaní predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám vytvoríme Zmluvu o ubytovaní.