Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie je stanovená na 1,70 €/osoba/noc na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 1.januára 2017 schválené mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky dňa 30.júna 2016 uznesením č. 528/2016.

Daň za ubytovanie neplatí

  • fyzická ŤZP osoba a sprievodca
  • fyzická osoba do veku 18 rokov a fyzická osoba staršia ako 70 rokov
  • fyzická osoba, ktorá je študentom denného štúdia do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia
  • fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou