Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE A NÁHRADY

V prípade, ak ste sa už ubytovali (máte kľúč od izby, podpísanú zmluvu), ale chcete z internátu odísť, musíte sa riadne odubytovať. Pokiaľ tak učiníte do 29.09.2023, bytné za september sa vám zúčtuje a kaucia sa vám vráti.

Od 02.10.2023 sú študenti a študentky pri odstúpení od zmluvy o ubytovaní povinní nájsť si za seba náhradu – študenta alebo študentku denného štúdia verejnej VŠ na Slovensku, ktorý/á nie je aktuálne ubytovaná v ŠD Mlyny UK.

  • Ubytovaný spolu s náhradníkom musia prísť spolu na ubytovacie oddelenie.
  • Ubytovaný musí mať skontrolovanú izbu a potvrdený odhlasovací lístok.
  • Náhradník, pokiaľ je študentom inej VŠ ako UK, musí pri ubytovaní predložiť potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 14 dní.
  • Uhradiť kauciu a bytné v hotovosti.

Uvedená povinnosť náhrady vyplýva z čl. VI ods. 4 zmluvy o ubytovaní: „Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, je však povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným zrušením ubytovania, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť".

 

Postup odubytovania:

  • upratať izbu podľa pokynov (POKYNY),
  • vytlačiť odhlasovací lístok, vyzdvihnúť si ho na vrátnici alebo na ubytovacom oddelení,
  • zavolať kontrolu izby (kontakt sa nachádza na odhlasovacom lístku),
  • s potvrdeným odhlasovacím lístkom navštíviť ubytovacie oddelenie, kde predloží ISIC, OP, prípadne ďalšie vypožičané veci (kľúč od skladu bicyklov, Salto kartu).

*ak si ubytovaný neuprace svoju izbu podľa pokynov, bude mu účtovaná pokuta v zmysle platného cenníka poplatkov.