Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE DO 11.06.2023

Každý ubytovaný, ktorý sa chce úplne odubytovať, musí:

  • upratať izbu podľa pokynov (POKYNY),
  • vytlačiť odhlasovací lístok (ODHLASOVACÍ LÍSTOK),vyzdvihnúť si ho na vrátnici alebo na ubytovacom oddelení,
  • zavolať kontrolu izby (kontakt sa nachádza na odhlasovacom lístku),
  • s potvrdeným odhlasovacím lístkom navštíviť ubytovacie oddelenie, kde predloží ISIC, OP, prípadne ďalšie vypožičané veci (kľúč od skladu bicyklov, Salto kartu).

*ak si ubytovaný neuprace svoju izbu podľa pokynov, bude mu účtovaná pokuta v zmysle platného cenníka poplatkov.

Ak sa ubytovaný bude chcieť odubytovať v máji, má dve možnosti. Nájde si za seba náhradu na jún alebo sa odubytuje, ale zaplatí aj za jún, resp. aj za letné mesiace (podľa toho, do kedy má zmluvu).

 

Náhrada

Študenti na Mlynoch UK sú povinní nájsť si za seba náhradu nasledovne:

  • Pokiaľ chce študent odstúpiť od zmluvy o ubytovaní a štúdium neskončil ani neprerušil, je v zmysle čl. VI ods. 4 zmluvy povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným odubytovaním. Prakticky to znamená, že študent si za seba musí nájsť náhradu – študenta denného štúdia verejnej VŠ, ktorý platí študentskú cenu za ubytovanie a uzatvorí zmluvu o ubytovaní do konca akademického roka alebo študenta denného štúdia súkromnej VŠ, ktorý platí komerčnú cenu za ubytovanie v zmysle platného neštudentského cenníka a uzatvorí zmluvu o ubytovaní do konca akademického roka.
  • Pokiaľ chce študent odstúpiť od zmluvy o ubytovaní a štúdium skončil alebo prerušil, nie je v zmysle zmluvy povinný nájsť si za seba náhradu.