Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE DO 31. 05. 2024 A NÁHRADY

NÁHRADY

Od 02. 10. 2023 sú študenti a študentky pri odstúpení od zmluvy o ubytovaní povinní nájsť si za seba náhradu – študenta alebo študentku denného štúdia verejnej VŠ na Slovensku, ktorý/á nie je aktuálne ubytovaná na Mlynoch UK.

  • Ubytovaný spolu s náhradníkom musia prísť spolu na ubytovacie oddelenie.
  • Ubytovaný musí mať skontrolovanú izbu a potvrdený odhlasovací lístok.
  • Náhradník, pokiaľ je študentom inej VŠ ako UK, musí pri ubytovaní predložiť potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 14 dní.
  • Uhradiť kauciu a bytné v hotovosti.

Uvedená povinnosť náhrady vyplýva z čl. VI ods. 4 zmluvy o ubytovaní: „Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, je však povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným zrušením ubytovania, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť".

 

ODUBYTOVANIE

Postup odubytovania:

  • upratať izbu podľa pokynov (POKYNY),
  • vytlačiť odhlasovací lístok, vyzdvihnúť si ho na vrátnici alebo na ubytovacom oddelení,
  • zavolať kontrolu izby (kontakt sa nachádza na odhlasovacom lístku),
  • s potvrdeným odhlasovacím lístkom navštíviť ubytovacie oddelenie, kde predloží ISIC, OP, prípadne ďalšie vypožičané veci (kľúč od skladu bicyklov, Salto kartu).

*ak si ubytovaný neuprace svoju izbu podľa pokynov, bude mu účtovaná pokuta v zmysle platného cenníka poplatkov.