Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE PO 03. 06. 2024

V zmysle študentskej zmluvy o ubytovaní končí ubytovanie najneskôr 30. 06. 2023. Z dôvodu víkendových dní 29. - 30. 6. 2024, počas ktorého nie je možné sa odubytovať, bude posledný deň na odubytovanie pondelok 01. 07. 2024. V záujme hladkého priebehu procesu odubytovania vám odporúčame, aby ste Vaše odubytovanie nenechávali na posledný deň. 

 

POVINNOSTI  UBYTOVANÉHO:

1. REZERVOVAŤ SI TERMÍN KONTROLY IZBY

Z dôvodu bezproblémového chodu procesu hromadného odubytovania a regulovania počtu odubytovaných osôb si musí od 03. 06. 2024 každý ubytovaný rezervovať termín prostredníctvom rezervačného systému. Môže tak urobiť prostredníctvom unikátneho odkazu, ktorý obdrží do svojej e-mailovej schránky a vybrať si konkrétny vyhovujúci dátum vykonania kontroly izby a následného odubytovania sa. Nie je možné poslať svoj odkaz inému ubytovanému. V prípade nedoručenia odkazu je potrebné si skontrolovať spam alebo napísať na mlyny.hospodarskeuniba.sk.

 • Odporúčame ubytovaným, aby si termín rezervovali čo možno najskôr. Rezervovať si budete môcť časové rozhranie (8.00 - 11.00 h alebo 12.00 - 15.00 h). Prihlásiť sa na termín je možné najneskôr 24 hodín vopred a do naplnenia dennej kapacity. Každému, kto si rezervoval termín, príde 12 hodín pred kontrolou email s presným časom kontroly (napr. 09:05). Tento termín je záväzný a nemenný. Ubytovaným odporúčame dostaviť sa na svoju izbu 24 hodín vopred, aby mali dostatok času na upratanie a boli prítomní na izbe presne v čase kontroly.

 

2. POTVRDIŤ ODHLASOVACÍ LÍSTOK

 • Každá osoba musí mať pred odubytovaním sa skontrolovanú svoju izbu kontrolujúcou osobou, ako aj potvrdený odhlasovací lístok, ktorý je potrebné predložiť na ubytovacom oddelení.
 • Odhlasovací lístok si môže ubytovaný prevziať na ubytovacom oddelení, na vrátniciach, alebo si ho vytlačiť TU
 • Po potvrdení odhlasovacieho lístka kontrolujúcou osobou od Vás táto osoba prevezme kľúč od izby. Ubytovaný je povinný mať pri kontrole izby upratanú izbu, odmrazenú mrazničku a vynesený odpad v zmysle pokynov na upratanie izby – POKYNY
 • V prípade, ak ubytovaný nebude mať pripravenú izbu podľa pokynov, bude mu účtovaný poplatok v zmysle platného Cenníka poplatkov – CENNÍK POPLATKOV.
 • Ak má ubytovaný zapožičanú posteľnú bielizeň alebo závesy, odovzdá ich do skladu posteľnej bielizne v čase od 7.00 do 15.00 h. Ak ubytovaný neodovzdá kompletnú sadu posteľnej bielizne, bude mu účtovaný poplatok v zmysle platného Cenníka škôd – CENNÍK ŠKÔD

 

3. DOSTAVIŤ SA NA UBYTOVACIE ODDELENIE

 • Ubytovaný sa následne presunie na ubytovacie oddelenie, kde dorieši administratívny proces potrebný pre odubytovanie. Ubytovaný predloží ubytovaciemu referentovi svoju kartu ISIC, občiansky preukaz a poprípade ďalšie vypožičané veci (kľúč od skladu bicyklov, Salto kartu).
 • Prípadné nezrovnalosti budú vyúčtované z kaucie ubytovaného. Pokiaľ kaucia nebude postačujúca, je potrebné aby ubytovaný svoj dlh uhradil v hotovosti.
 • Ubytovaní, ktorí sa neodubytujú do 01. 07. 2024 do 14.30 h, sú povinní zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu  v zmysle IP vo výške 100 € a  dvojnásobku dennej ceny za ubytovanie platnej v čase omeškania vypočítanej podľa skutočného počtu dní omeškania.
 • Prípadné deložovanie a uskladnenie predmetov bude spoplatnené v zmysle platného cenníka poplatkov.
 • V prípade, ak sa ubytovaný nevie dostaviť kvôli procesu odubytovania do 01. 07. 2024, môže splnomocniť inú osobu, ktorá za neho do tohto termínu vykoná celý odubytovací proces. Upozorňujeme, že splnomocnenie musí byť notársky osvedčené - SPLNOMOCNENIE

 

Doplňujúce informácie:

 • Nepotrebné elektrospotrebiče (napr. stolné lampy, rýchlovarné kanvice, sušič vlasov, atď.) nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu (napr. lisovacie kontajnery). V rámci filozofie ochrany životného prostredia a povinnosti osobitného znehodnotenia je nutné tieto elektrospotrebiče priniesť do boxu pri výťahoch v suteréne Výškovej budovy VBB.
 • Papier, sklo, plasty a kovy prosíme separovať do bežných nádob, ktoré sú na to určené. Papier do modrých nádob, plasty do žltých nádob, kovy do tmavozelených nádob a sklo do zelených nádob.
 • Uskladnenie vecí bude možné v priestoroch UPeCe. Viac informácií ohľadom uskladnenia svojich vecí - https://www.upc.uniba.sk/kontakty/