Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Preubytovanie

Výmeny izieb sú do 5. 10. 2020 zakázané. Možnosti preubytovávania posúdime po 5. októbri 2020.

Preubytovať sa môžu len dve navzájom ubytované osoby.

Preubytovanie alebo odubytovanie na Manželských internátoch MI A, B, C, D je možné len do 31.10.2020!

Preubytovať sa na iné miesto od 1.10.2020 je možné s tým, že ubytovaný je povinný nájsť si inú ubytovanú osobu s ktorou sa vzájomne vymení. Každá ubytovaná osoba, ktorá sa chce preubytovať, podpíše na Ubytovacom oddelení dodatok ku zmluve a zaplatí poplatok za preubytovanie 3,30 €.
Za jeden deň sa ubytovaná osoba môže preubytovať iba jedenkrát!
Nie je možné vzájomne preubytovať ubytovaného študenta s náhradníkom za študenta, ktorý išiel na výmenný pobyt v zimnom semestri (ubytovanie musia mať obe osoby do rovnakého dátumu).
Každá osoba, ktorá sa preubytuje na inú izbu, musí mať skontrolovanú svoju pôvodnú izbu kontrolujúcou osobou. Kontrolu je možné zavolať si iba počas pracovných dní v čase od 8:00 do 11:00 hod. Kontrolujúca osoba vám potvrdí odhlasovací lístok, ktorý je potrebné predložiť na ubytovacom oddelení.

Odhlasovací lístok nájdete TU - mlyny.uniba.sk/ubytovanie/odubytovanie-pocas-ar/.

Študenti, ktorí sa svojvoľne preubytujú, budú riešení na priestupkovom konaní. Postih za svojvoľné preubytovanie určuje čl. V bod 23 písm. q Internátneho poriadku.

Vyzývame všetkých študentov, ktorým bolo riadne pridelené lôžko, aby svojvoľne neuskutočňovali výmenu pridelených lôžok bez vedomia Ubytovacieho oddelenia. Zároveň upozorňujeme, že obchodovanie s pridelením miestom má závažné konzekvencie v zmysle čl. V bod 23 písm ah. Internátneho poriadku VM Mlyny a o zisteniach je informovaná aj vaša fakulta.