Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Preubytovanie

Každý ubytovaný, ktorý sa chce preubytovať, zaplatí poplatok za preubytovanie podľa aktuálneho cenníka poplatkov. Za jeden deň sa ubytovaný môže preubytovať iba jedenkrát. Vyzývame všetkých ubytovaných, ktorým bolo pridelené lôžko, aby svojvoľne neuskutočňovali výmenu pridelených lôžok bez vedomia ubytovacieho oddelenia. Svojvoľné preubytovanie bude považované za závažné porušenie Internátneho poriadku, za ktoré bude uložená zmluvná pokuta vo výške 100€. Zároveň upozorňujeme, že o tomto porušení bude informovaná aj Vaša fakulta.

  • Ubytovaný je povinný upratať si pôvodnú izbu Pokyny na upratanie izby podľa pokynov na upratanie izby a vyniesť odpad. V prípade neupratania izby bude ubytovanému uložený poplatok podľa cenníka poplatkov Cenník poplatkov.
  • Ubytovaný je povinný zavolať si kontrolu izby Kontrola izby a odovzdať kľúč od pôvodnej izby.
  • V prípade, ak má ubytovaný zapožičanú posteľnú bielizeň, záclony alebo závesy a nechce si ich preniesť na druhú izbu, je povinný ich odovzdať do skladu posteľnej bielizne v suteréne v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod. 
  • Následne sa ubytovaný presunie na ubytovacie odd., kde:
  • Predloží občiansky preukaz, prípadne ISIC,
  • Predloží potvrdený odubytovací lístok a vyrieši administratívny proces potrebný na preubytovanie. Prípadné nezrovnalosti budú vyúčtované z kaucie ubytovaného.
  • Pokiaľ kaucia nebude postačujúca, je potrebné, aby ubytovaný svoju podlžnosť uhradil v hotovosti.