Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIE PRE UBYTOVANÝCH

Dovoľujeme si upozorniť ubytovaných, že bezpečnostno - evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do ubytovacej časti AD, výlučne za účelom návštevy stravovacej prevádzky a oprávnenia na vstup/výstup sú priamo podriadené prevádzkovým hodinám v jedálňach.

 

Pre účely vstupu do ubytovacej časti je nevyhnutné používať vašu kartu ISIC, ktorá je vašim kľúčom na prechod cez turniket a do ubytovacej časti. Pri používaní karty ISIC je nutné mať na pamäti, že systém funguje len na báze VSTUP a VÝSTUP a je chránený proti zneužitiu, tzv. antipass. Rôzne podozrivé transakcie sú kontrolované evidenčným systémom a následne vyhodnocované IT pracovníkmi, ktorí ich postupujú referátu bezpečnosti a poriadku pre účely disciplinárneho konania.

 

Všetky Vaše návštevy je nutné zaregistrovať na kontrolnom stanovišti (vrátnica), kde pracovníkovi predložíte Vašu kartu ISIC spolu s kartou ISIC alebo občianskym preukazom Vašej návštevy.

Po registrácii pracovník daného kontrolného stanovišťa vráti obdržané doklady a vpustí návštevu. Ubytovaný prejde pomocou svojej karty ISIC turniketom.

 

Najpodstatnejšie pre vás je:

- mať kartu ISIC stále so sebou

- chrániť vašu kartu ISIC proti zneužitiu, strate, odcudzeniu, alebo poškodeniu

- "nemiešať" ISIC vo vašej peňaženke s inými kartami (kvôli presnosti načítania dát a rušivým efektom iných kariet)

- pri prechode cez turniket pridržať kartu na čítačke, ktorá vám rozsvietením zeleného svetielka potvrdí prechod

- pri chybnej transakcii, nefunkčnosti karty, alebo akejkoľvek inej situácii, ktorá vám znemožnila prechod cez turniket NEPODÁVAJTE svoju kartu inej osobe pre účely prihlásenia/odhlásenia, ale kontaktujte službu na kontrolnom stanovišti

- ak využívate telocvične na MI (LF UK, PDF UK) za účelom výuky, vstup k telocvičniam je možný len cez zadný vchod. Prechod cez ubytovaciu časť MI E-H k telocvičniam je blokovaný (platí aj pre ubytovaných na VM Ľ. Štúra — Mlyny UK) 

- vaše návštevy je nutné registrovať na príslušnom kontrolnom stanovišti objektu kde ste ubytovaný

- pre účely prihlásenia návštevy musí vaša návšteva predložiť platný ISIC, alebo občiansky preukaz