Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Ubytovanie 2019/2020

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č.18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave - je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, študent má možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach: 

 

  1. prvá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac september 2019. Kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK najneskôr do 20.08.2019. 
  2. druhá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2020. Kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK najneskôr do 20.01.2020. 

 

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na kratšie obdobie ako 10 mesiacov, je študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € v jednej splátke pri ubytovaní. 

Ak študent neuhradí prvú splátku kaucie do uvedeného termínu, tak stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (poplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

2. ÚHRADA POPLATKU ZA UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č.18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave - je študent povinný uhradiť poplatok za ubytovanie za mesiac september 2019 do 20.8.2019.


Ak študent tento poplatok v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je poplatok za ubytovanie pripísaný na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Poplatok za ubytovanie za mesiace október – jún (na „MI A, B, C, D“ aj júl a august) študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v Zmluve o ubytovaní a v cenníku.

3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, uhradil kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne sa môže ubytovať v dňoch od 01.9.2019 do 30.9.2019:

 

pondelok – piatok       07:30 - 21:00 hod.
sobota    –  nedeľa      17:00 - 21:00 hod.

15.9. 2019 (sviatok) - zatvorené

 

Študent, ktorý nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.9.2019, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september a október v jednej splátke do stanoveného termínu.

4. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 4699, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, spôsob platby bude realizovať podľa pokynov UZ VM Ľ. Štúra – Mlyny. 

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

  1. Pri ubytovaní ste povinný mať so sebou platný občiansky preukaz (cudzinci pas), preukaz študenta UK (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný) a vytlačenú poslednú stranu Zmluvy o ubytovaní, ktorá je vyhlásením.
  2. Pri ubytovaní Vám budú na ubytovacom oddelení odovzdané kľúče od pridelenej izby.
  3. Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade bielizne (v suteréne VM Ľ. Štúra - Mlyny).      

6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

Každý študent pred ubytovaním na UZ je povinný

- cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/ zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Do rozhrania sa prihlásite rovnako ako do AiS2. V prípade študentov iných vysokých škôl ako UK na webovom rozhraní https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx,

- oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny,

- prihlásiť sa k prechodnému pobytu na Miestnom úrade Karlova Ves do 10 dní po termíne nástupu na ubytovanie. Na ubytovacom oddelení si študent vyzdvihne potrebné tlačivo. (Neplatí pre študenta, ktorý má ešte aktuálne platný prechodný pobyt na UZ VM Ľ. Štúra – Mlyny). 

Každý ubytovaný je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa na izbe. Chýbajúci inventár a hygienické nedostatky je ubytovaný povinný nahlásiť osobne na dispečingu v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu).

V prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

V prípade, že ubytovaný nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, zmenu trvalého bydliska nahlási na ubytovacom oddelení.

Zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky na https://moja.uniba.sk/.

V prípade otázok k ubytovaciemu procesu ohľadom prideľovania lôžok kontaktujte prosím poverenú osobu (fakultného referenta) na vašej fakulte. VM Ľ. Štúra – Mlyny nemá žiadne kompetencie do tohto procesu zasahovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť.

<output>Pre študentov iných vysokých škôl ako UK platí, že zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu si môžu aktualizovať aj sami prostredníctvom E-peňaženky na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx</output>

7. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ ODCHÁDZAJÚ NA ERASMUS+, ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM

Prosím, pozrite sekciu Erasmus.