Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie a preubytovanie v mesiacoch júl a august 2021

Všeobecné pokyny k ubytovaniu:

Pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky a vo všetkých priestoroch interiéru používať po celý čas ochranné pomôcky (rúško) a dodržiavať bezpečnostné odstupy. Odporúčame, aby ste mali so sebou vlastné pero.

Na ubytovacom oddelení predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, na základe ktorého Vám poskytneme Zmluvu o ubytovaní, s ktorou sa môžete vopred oboznámiť prostredníctvom našej web stránky.

Ak v čase Vášho ubytovávania nebudeme evidovať uhradenú čiastku za ubytovanie spolu so zálohou, túto čiastku bude potrebné uhradiť v hotovosti na ubytovacom odd., vrátane poplatku za platbu v hotovosti vo výške 3,30 € (podľa aktuálne platného Cenníka poplatkov).

Ubytovanie dňa 1.7.2021 budeme poskytovať od 12:00 hod. do 16:00 hod., nakoľko v dopoludňajších hodinách bude prebiehať proces preubytovania.

 

Od 2.7.2021 bude možné sa ubytovať v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod. a odubytovať od 8:00 hod. do 11:00 hod. Ubytovacie oddelenie bude počas víkendov zatvorené, preto ubytovanie a odubytovanie bude možné len počas pracovných dní. 

Všeobecné pokyny k preubytovaniu z akademického roka:

Ak ste ubytovaný na internáte a v ubytovaní pokračujete aj od 1.7.2021 na inej izbe ako počas akademického roka, je potrebné sa preubytovať 1.7.2021 v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod.

V prípade, ak bude Vaša izba dostupná aj skôr, ubytovacie oddelenie Vás môže kontaktovať, aby ste sa preubytovali. V takom prípade Vás žiadame, aby ste našu výzvu akceptovali, nakoľko tým môžete prispieť k odľahčeniu ubytovacieho procesu a možnému čakaniu dňa 1.7.2021.

Ubytovaný je povinný odubytovať sa z pôvodnej izby, upratať si pôvodnú izbu podľa pokynov na upratanie izby a vyniesť odpad.

V prípade, ak máte požičanú posteľnú bielizeň, záclony alebo závesy a nechcete si ich preniesť na druhú izbu, odovzdáte ich do skladu posteľnej bielizne v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod.

Následne sa presuniete na ubytovacie oddelenie, predložíte občiansky preukaz, prípadne ISIC, odovzdáte kľúč od pôvodnej izby a doriešite administratívny proces potrebný na preubytovanie. Prípadné nezrovnalosti budú vyúčtované z kaucie ubytovaného. Pokiaľ kaucia nebude postačujúca, tak je potrebné, aby ste svoju podlžnosť uhradili v hotovosti.

Ubytovaným, ktorí sa nepreubytujú do 1.7.2021, bude ubytovacie zariadenie účtovať podľa Zmluvy o ubytovaní a platného Cenníka poplatkov 10 € za každý deň neodubytovania a bude im podľa internátneho poriadku, časť V, bod 22 ff), gg) udelených 2 až 5 postihových bodov. Prípadné deložovanie ubytovaného bude spoplatnené sumou 33 €.

V prípade, ak sa neviete dostaviť kvôli procesu preubytovania do 1.7.2021, môžete splnomocniť inú osobu, ktorá za vás vykoná celý preubytovací proces. Upozorňujeme, že splnomocnenie musí byť notársky overené.