Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie- pokyny platné pre AR 2022/2023

Študent nemôže odstúpiť rezervované / obsadené lôžko inému študentovi podľa vlastnej voľby, kým Mlyny UK neskončia proces prideľovania voľných lôžok študentom z dodatočných žiadostí. Študenti sa môžu ubytovať výhradne na lôžko, ktoré im bolo pridelené v systéme e-ubytovanie alebo na základe dodatočnej žiadosti. Výmeny medzi ubytovanými budú možné až v rámci preubytovania od 03.10.2022, pokiaľ tomu protiepidemické opatrenia nezabránia. Svojvoľné presťahovanie z pridelenej izby do inej izby bez povolenia ubytovacieho oddelenia je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 100,00 €.

 

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č. 13/2022 - Smernica rektora UK v Bratislave, je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK, povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €. Kaucia slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok ubytovacieho zariadenia UK voči študentovi.

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, študent má možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach: 

1.       Prvá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac september 2022. Kaucia musí byť pripísaná na účet Mlyny UK do 30.08.2022.

2.       Druhá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2023. Kaucia musí byť pripísaná na účet Mlyny UK najneskôr do 31.01.2023. 

Ak študent neuhradí prvú splátku kaucie do 30.08.2022, stráca nárok na pridelené ubytovanie v ŠD Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov - pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (poplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

 

2. ÚHRADA  CENY ZA UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č.13/2022 - Smernica rektora UK v Bratislave, každý študent je povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2022 do 30.08.2022.

Ak študent tento poplatok v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie v ŠD Mlyny UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet Mlyny UK.

Cena za ubytovanie za mesiace október – jún (na „MI A, B, C, D“ aj júl a august) študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v Zmluve o ubytovaní a v cenníku.

 

3. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0067 1703, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, bude spôsob platby realizovať podľa pokynov ubytovacieho oddelenia ŠD Mlyny UK. 

 

4. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne sa môže ubytovať v pracovných dňoch od 02.09.2022 do 30.09.2022. 

V najbližších dňoch obdrží každý študent do svojej emailovej schránky unikátny odkaz na výber (rezervovanie) termínu na ubytovanie. Prihlásiť sa na termín ubytovania je možné najneskôr 24 hodín vopred a do naplnenia dennej kapacity. Študent si v rámci dňa volí doobedný alebo poobedný interval, počas ktorého sa môže prísť ubytovať na príslušné ubytovacie stanovište. Po rezervácii termínu obratom príde potvrdzujúci mail so zvoleným termínom.

Prevádzkové hodiny ubytovacieho oddelenia:    pondelok – piatok       08:00 - 15:30 hod.

 

01.9. 2022 (sviatok) - ZATVORENÉ 

15.9. 2022 (sviatok) - ZATVORENÉ

 

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ 

Študenti sa môžu ubytovať výhradne na lôžko, ktoré im bolo pridelené v systéme e-ubytovanie alebo na základe dodatočnej žiadosti. Výmeny budú možné až v rámci preubytovania od 03.10.2022, pokiaľ tomu protiepidemické opatrenia nezabránia.

Študenti sú povinní riadiť sa pokynmi ubytovacieho zariadenia a jeho zamestnancov. Ubytovacie oddelenie nájdete na prízemí vo Výškovej budove („Šturák“).

Pri procese ubytovania je potrebné mať pri sebe:

  • platný občiansky preukaz (zahraniční študenti pas),
  • preukaz študenta ISIC (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný),
  • elektronicky podpísanú zmluvu (zmluvu študent podpíše v systéme https://konto.uniba.sk/    

 

Pre proces ubytovania budú zriadené tri ubytovacie stanovištia.

Pre MI („Manželáky“) a VBB („Šturák“), bude spoločné ubytovacie stanovište na ubytovacom oddelení (kancelárie 2-4), ktoré sa nachádzajú vo výškovej budove „Šturák“.

Pre AD (Átriové domky) budú zriadené 2 ubytovacie stanovištia, pre bloky ADA, ADB, ADD, ADF, ADG, ADJ na hornej vrátnici, pre bloky ADH, ADK, ADL, ADN, ADO, ADP, ADR, ADS a ADT na dolnej vrátnici.

Študent sa pôjde ubytovať na stanovište podľa toho, na ktorom bloku má rezerváciu.

Na stanovišti obdrží kľúče od pridelenej izby. Študenta nemôže ubytovať iná osoba so splnomocnením.

Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne (v suteréne výškovej budovy „Šturák“) počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod.

 

6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

Každý študent pred ubytovaním v ŠD Mlyny UK je povinný:

- cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/ zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Do rozhrania sa prihlásite ako do systému AiS2. V prípade študentov iných vysokých škôl ako UK na webovom rozhraní https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx.

- oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku  Mlyny UK.

Každý ubytovaný je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa na izbe. Chýbajúci inventár, hygienické a technické nedostatky je v termíne do 3 dní po prevzatí pridelenej izby ubytovaný povinný nahlásiť prostredníctvom aplikácie FIXATIO alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu).

V prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

V prípade, že ubytovaný nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, zmenu trvalého bydliska nahlási na ubytovacom oddelení.

Zmenu svojho mobilného čísla alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky na https://moja.uniba.sk/.

 

7. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRICHÁDZAJÚ NA UJOP, ERASMUS+ ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM 

Študenti Erasmus+ a ostatné mobilitné programy sa budú registrovať v kancelárii č. 2, vo výškovej budove VBB „Šturák“, kde aj obdržia kľúče od pridelenej izby.

Študenti UJOP sa budú registrovať v kancelárii č. 2, vo výškovej budove VBB „Šturák“. Po registrácii si pôjdu prevziať kľúč na dolnú vrátnicu ADR.

 

8. ZRUŠENIE UBYTOVANIA

Študent nemôže odstúpiť rezervované lôžko inému študentovi podľa vlastnej voľby.

Ak študent neuhradí cenu za ubytovanie a splátku kaucie v stanovených termínoch, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

Zrušenie rezervovaného lôžka je potrebné nahlásiť z univerzitného emailového konta na adresu mlyny.ubytovanie@uniba.sk do 07.09.2022. V takomto prípade bude cena za ubytovanie študentovi vrátená na účet zadaný cez e-peňaženku. Kaucie novoprijatých uchádzačov sú pri zrušení rezervácie nevratné.

Študent, ktorý nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.9.2022, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac október najneskôr do 30.09.2022. Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet Mlyny UK.