Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Ubytovanie - pokyny platné pre rok 2020/2021

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude ubytovanie prebiehať so zreteľom na dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

1. ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č.18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave - je každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, študent má možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach: 

 1. prvá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac september 2020. Kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK najneskôr do 20.08.2020. 
 2. druhá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2021. Kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK najneskôr do 20.01.2021. 

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na kratšie obdobie ako 10 mesiacov, je študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € v jednej splátke pri ubytovaní. 

Ak študent neuhradí prvú splátku kaucie do uvedeného termínu, tak stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (poplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

2. ÚHRADA POPLATKU ZA UBYTOVANIE

Podľa Vnútorného predpisu č.18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave - je študent povinný uhradiť poplatok za ubytovanie za mesiac september 2020 do 20.8.2020.


Ak študent tento poplatok v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je poplatok za ubytovanie pripísaný na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Poplatok za ubytovanie za mesiace október – jún (na „MI A, B, C, D“ aj júl a august) študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v Zmluve o ubytovaní a v cenníku.

3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, uhradil kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne sa môže ubytovať v dňoch od 01.9.2020 do 30.9.2020:

pondelok – nedeľa       08:00 - 16:00 hod.

15.9. 2020 (sviatok) - zatvorené

Študent, ktorý nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.9.2020, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september a október v jednej splátke do stanoveného termínu.

4. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 4699, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, spôsob platby bude realizovať podľa pokynov UZ VM Ľ. Štúra – Mlyny. 

5. 14 -DŇOVÁ PRÍPRAVA PRED UBYTOVÁVANÍM

Keďže inkubačná doba nového koronavírusu sa odhaduje na dva týždne, pri registrácií v ubytovacom zariadení bude každý študent odovzdávať čestné vyhlásenie (.pdf, 114 kB) alebo čestné vyhlásenie pre osoby prichádzajúce z rizikových krajín/oblastí (.pdf, 114 kB). Vaša príprava na ubytovací proces tak začína už dva týždne pred registráciou (prebratím kľúča od izby a podpisom zmluvy o ubytovaní).

V čestnom vyhlásení podpisujete:

 1. že sa u vás neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),
 2. že nemáte vedomosť, že by ste v posledných 14 dňoch prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie
  COVID-19,
 3. že ste v posledných 14 dňoch nenavštívili krajinu/oblasť, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková; prípadne ak ste ju navštívili, že ste po príchode na územie SR absolvovali domácu izoláciu a postupujete v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR,
 4. že ste sa v posledných 14 dňoch nezúčastnili hromadných podujatí s počtom viac ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,
 5. že nemáte a za posledných 14 dní ste nemali povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe).

6. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

Študenti, ktorí sa zúčastnia procesu ubytovania sú povinní riadiť sa pokynmi ubytovacieho zariadenia a jeho zamestnancov.

Vstup, ako aj samotný pohyb po ubytovacom zariadení bude umožnený výhradne s vlastným rúškom.

Pri vchode do jednotlivých objektov je ubytovaný povinný vydezinfikovať si ruky.

V radoch pred jednotlivými stanovišťami sú študenti povinní dodržiavať odstupy minimálne 2 metre.

Proces ubytovania bude rozdelený na 4 stanovištia. Študent sa bude registrovať na stanovišti v objekte, v ktorom má na akademický rok pridelenú izbu.

Stanovištia: 

 • VB- ubytovacie oddelenie
 • vrátnica Átriové domčeky AD- A (horná vrátnica)- bloky A, B, C, D, E, F, G, J a L
 • vrátnica Átriové domčeky AD- R (spodná vrátnica)- bloky H, K, M, N, O, P, R, S a T
 • vrátnica Manželské internáty

Od 21.9. budú jednotlivé stanovištia už zrušené a ubytovanie bude prebiehať výlučne len na ubytovacom oddelení. 

Pri procese ubytovania je potrebné mať pri sebe:

 • platný občiansky preukaz (zahraniční študenti pas),
 • preukaz študenta ISIC (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný),
 • vytlačenú poslednú stranu Zmluvy o ubytovaní- „vyhlásenie ubytovaného“,
 • podpísané čestné vyhlásenie (.pdf, 114 kB) alebo čestné vyhlásenie pre osoby prichádzajúce z rizikových krajín/oblastí (.pdf, 114 kB)
 • študenti prichádzajúci z rizikových krajín/oblastí, v zmysle platného opatrenia ÚVZ SR, sú povinní po vykonaní domácej izolácie preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19,
 • a vlastné pero.

UPOZORNENIE:

Študenti prichádzajúci z rizikových krajín/oblastí sú podľa platného opatrenia ÚVZ SR povinní ihneď po príchode na územie SR absolvovať domácu izoláciu a najskôr piaty deň po príchode absolvovať test na ochorenie COVID- 19. Povinnú domácu izoláciu nie je možné absolvovať v priestoroch ubytovacieho zariadenia Vysokoškolské mesto Ľ.  Štúra – Mlyny UK.

Vstup do ubytovacieho zariadenia bude pre týchto študentov možný len s potvrdením o tom, že bol po príchode zo zahraničia zaregistrovaný na ÚVZ SR (resp. využitím formuláru prostredníctvom webu korona.gov.sk) a potvrdením o negatívnom teste vyhotoveným na území SR, nie starším ako 7 dní. Zahraničné testy na COVID-19 nebudú akceptované.

Študent obdrží kľúče od pridelenej izby.

Študenta nemôže ubytovať iná osoba so splnomocnením.

Rodinným príslušníkom, ktorí budú študenta sprevádzať, vstup do ubytovacieho zariadenia nebude umožnený.

Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v čase od 8.00- 16.00 hod. Pri procese ubytovania bude sprístupnený zadný vchod do skladu v budove VB a bude označený smerovníkmi.

7. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

Každý študent pred ubytovaním na UZ je povinný

- cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/ zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Do rozhrania sa prihlásite rovnako ako do AiS2. V prípade študentov iných vysokých škôl ako UK na webovom rozhraní https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx,

- oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny,

- prihlásiť sa k prechodnému pobytu na Miestnom úrade Karlova Ves do 10 dní po termíne nástupu na ubytovanie. Na ubytovacom oddelení si študent vyzdvihne potrebné tlačivo. (Neplatí pre študenta, ktorý má ešte aktuálne platný prechodný pobyt na UZ VM Ľ. Štúra – Mlyny). 

Každý ubytovaný je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa na izbe. Chýbajúci inventár a hygienické nedostatky je ubytovaný povinný nahlásiť osobne na dispečingu v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu).

V prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

V prípade, že ubytovaný nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, zmenu trvalého bydliska nahlási na ubytovacom oddelení.

Zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky na https://moja.uniba.sk/.

V prípade otázok k ubytovaciemu procesu ohľadom prideľovania lôžok kontaktujte prosím poverenú osobu (fakultného referenta) na vašej fakulte. VM Ľ. Štúra – Mlyny nemá žiadne kompetencie do tohto procesu zasahovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť.

<output>Pre študentov iných vysokých škôl ako UK platí, že zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu si môžu aktualizovať aj sami prostredníctvom E-peňaženky na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx</output>

8. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ ODCHÁDZAJÚ NA ERASMUS+, ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM

Prosím, pozrite sekciu Erasmus+.