Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie – pokyny platné pre rok 2021/2022

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude ubytovanie prebiehať so zreteľom na dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

V prípade, že Bratislava prejde do stupňa rizika Ostražitosť (podľa tzv. COVID automatu), internáty budú postupovať podľa schémy OTP. Znamená to, že vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pod č. 240, testované (výsledok testu nie starší ako 48 hodín v prípade antigénového testu, 72 hodín v prípade PCR testu) alebo v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. 

1. ÚHRADA KAUCIE

Každý študent, ktorý je ubytovaný v ubytovacom zariadení UK, je povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €, ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK, podľa Vnútorného predpisu č. 18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave. 

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, študent má možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach: 

  1. Prvá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac september 2021. Kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra — Mlyny UK najneskôr do 20.08.2021. 
  2. Druhá splátka kaucie vo výške 50 € sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2022. Kaucia musí byť pripísaná na účet VM Ľ. Štúra — Mlyny UK najneskôr do 20.01.2022. 

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na kratšie obdobie ako 10 mesiacov, je študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 € v jednej splátke pri ubytovaní. 

Ak študent neuhradí prvú splátku kaucie do uvedeného termínu, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra — Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov - pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (poplatok za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

2. ÚHRADA POPLATKU ZA UBYTOVANIE

Každý študent je povinný uhradiť poplatok za ubytovanie za mesiac september 2021 do 20.8.2021 podľa Vnútorného predpisu č.18/2018 - Smernica rektora UK v Bratislave.

Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie v Átriovom domku - blok M, uhradia kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september 2021 do 25.8.2021. 

Ak študent tento poplatok v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie vo VM Ľ. Štúra — Mlyny UK.

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je poplatok za ubytovanie pripísaný na účet VM Ľ. Štúra — Mlyny UK.

Poplatok za ubytovanie za mesiace október – jún (na „MI A, B, C, D“ aj júl a august) študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v Zmluve o ubytovaní a v cenníku.

3. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne sa môže ubytovať v dňoch od 02.9.2021 do 30.9.2021. (V prípade, že sa študent potrebuje ubytovať skôr, môže tak urobiť 31.8.2021 od 14:00 do 15:30 hod.)

REZERVAČNÝ SYSTÉM

pondelok – piatok       08:00 - 15:00 hod.

01.9. 2021 (sviatok) - zatvorené 

15.9. 2021 (sviatok) - zatvorené

Študent, ktorý nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.9.2021, stráca nárok na pridelené lôžko. Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a poplatok za ubytovanie za mesiac september a október v jednej splátke do stanoveného termínu.

4. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 4699, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, spôsob platby bude realizovať podľa pokynov UZ VM Ľ. Štúra — Mlyny UK. 

5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

Študenti, ktorí sa zúčastnia ubytovacieho systému, sú povinní riadiť sa pokynmi ubytovacieho zariadenia a jeho zamestnancov.

Vstup ako aj samotný pohyb po ubytovacom zariadení bude umožnený výhradne s vlastným rúškom/respirátorom. 

Pri vchode do jednotlivých objektov je ubytovaný povinný vydezinfikovať si ruky.

V radoch pred jednotlivými stanovišťami sú študenti povinní dodržiavať odstupy minimálne 2 metre.

Ubytovacie oddelenie nájdete vo Výškovej budove. 

Pri procese ubytovania je potrebné mať pri sebe:

  • platný občiansky preukaz (zahraniční študenti pas),
  • preukaz študenta ISIC (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný),
  • vytlačenú poslednú stranu Zmluvy o ubytovaní- „vyhlásenie ubytovaného“ (zmluvu študent podpíše v systéme IsKam, následne mu bude zaslaná na email),
  • a vlastné pero.

Študent na stanovišti obdrží kľúče od pridelenej izby.

Študenta nemôže ubytovať iná osoba so splnomocnením.

Rodinným príslušníkom, ktorí budú študenta sprevádzať, vstup do ubytovacieho zariadenia nebude umožnený.

Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne v čase od 8.00 – 15.30 hod. Pri procese ubytovania bude sprístupnený zadný vchod do skladu v budove VB a bude označený smerovníkmi.

6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

Každý študent pred ubytovaním na UZ je povinný:

- Cez webové rozhranie na https://konto.uniba.sk/ zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN. Do rozhrania sa prihlásite ako do systému AiS2. V prípade študentov iných vysokých škôl ako UK na webovom rozhraní https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx.

- Oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra — Mlyny UK.

Každý ubytovaný je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa na izbe. Chýbajúci inventár, hygienické a technické nedostatky je ubytovaný povinný nahlásiť prostredníctvom aplikácie FIXATIO alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu).

V prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

V prípade, že ubytovaný nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, zmenu trvalého bydliska nahlási na ubytovacom oddelení.

Zmenu svojho mobilného čísla alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky na https://moja.uniba.sk/.

V prípade otázok k ubytovaciemu procesu ohľadom prideľovania lôžok kontaktujte prosím, poverenú osobu (fakultného referenta) na vašej fakulte. VM Ľ. Štúra — Mlyny UK nemá žiadne kompetencie do tohto procesu zasahovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť.

<output>Pre študentov iných vysokých škôl ako UK platí, že zmenu svojho mobilného čísla, alebo e-mailu si môžu aktualizovať aj sami prostredníctvom E-peňaženky na https://konto.uniba.sk/bnlogin.aspx</output>

7. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRICHÁDZAJÚ NA UJOP, ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM

Študenti sa budú registrovať v kancelárii č. 2, v budove VBB (Štúrak). 

UPOZORNENIE:

Študenti prichádzajúci zo zahraničia sú povinní postupovať podľa platných opatrení ÚVZ SR. Povinnú domácu izoláciu nie je možné absolvovať v priestoroch ubytovacieho zariadenia Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra — Mlyny.