Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

UBYTOVANIE - POKYNY PRE AR 2023/2024

Nástup na ubytovanie je od 04.09.2023. Počas sviatkov 01.09.2023 a 15.09.2023 a počas víkendov neubytovávame.

Študenti sa môžu ubytovať výhradne na lôžko, ktoré im bolo pridelené v systéme e-ubytovanie alebo na základe dodatočnej žiadosti. Svojvoľné presťahovanie z pridelenej izby do inej izby je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 100,00 €. Výmeny budú možné až v rámci preubytovania od 02.10.2023. Študenta nemôže ubytovať iná osoba, a to ani na základe plnomocenstva. Študenti sú povinní pri ubytovávaní dodržiavať pokyny zamestnancov Mlynov UK.

Ubytovacie oddelenie nájdete:

-           na prízemí vo Výškovej budove („Šturák“) pre Manželáky a VBB – Šturák

-           na prízemí ADT pre ubytovanie na Átriových domkoch.

1.      ÚHRADA KAUCIE

Podľa Vnútorného predpisu č. 26/2023 - Smernica rektora UK v Bratislave, je každý študent povinný uhradiť kauciu vo výške 100 €. Kaucia slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok ubytovacieho zariadenia UK voči študentovi.

V prípade, že je Zmluva o ubytovaní uzatvorená na dobu 10 mesiacov, študent má možnosť úhrady kaucie v 2 splátkach: 

a)      Prvú splátku kaucie vo výške 50 € si hradia pokračujúci študenti (tzn. všetci okrem novoprijatých študentov, ktorí už prvú splátku kaucie uhradili) spolu s platbou ceny za ubytovanie za mesiac september 2023. Kaucia musí byť pripísaná na účet Mlyny UK do 22.08.2023.

b)      Druhú splátku kaucie vo výške 50 € si hradí študent spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2024. Kaucia musí byť pripísaná na účet Mlyny UK najneskôr do 31.01.2024

Pokiaľ  kaucia a cena za ubytovanie žiadateľa za mesiac september nebude pripísaná na účet Mlyny UK do 22.08.2023, študent stráca nárok na pridelené ubytovanie v Mlyny UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacích priestorov - pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (cena za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude kaucia vrátená bankovým prevodom na účet ubytovaného študenta.

2. ÚHRADA  CENY ZA UBYTOVANIE

Podľa Harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2023/24 je študent povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2023 tak, aby úhrada bola pripísaná na účet Mlyny UK do 22.08.2023. V opačnom prípade študent stráca nárok na pridelené ubytovanie na Mlyny UK.

Cenu za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní a na webovom sídle Mlyny UK. Výška ceny za ubytovanie je stanovená podľa platného cenníka študentského ubytovania.

3. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0067 1703, SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj niekoľko dní, preto odporúčame zasielať kauciu a cenu za ubytovanie ihneď po obdržaní oznámenia o pridelení ubytovania presne podľa pokynov v oznámení.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude považovaná za neuhradenú.

Pre študentov iných vysokých škôl ako UK je potrebné uviesť ako variabilný symbol vygenerované číslo uvedené na web stránke.

POZN.: Študent, ktorý bude mať ubytovanie pridelené dodatočne, bude spôsob platby realizovať podľa pokynov ŠD Mlyny UK. 

4. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať v pracovných dňoch od 04.09.2023 do 29.9.2023 po rezervovaní si termínu na ubytovanie v rezervačnom systéme (ten dostanú na e-mail).

Prevádzkové hodiny ubytovacieho oddelenia:   

pondelok – piatok       07:00 - 15:30 hod.

01.9. 2023 (sviatok) - zatvorené 

15.9. 2023 (sviatok) – zatvorené

Študent, ktorý uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, ale nenastúpi na ubytovanie do 29.09.2023, stráca nárok na pridelené lôžko a cena za ubytovanie mu nebude vrátená, pokiaľ neoznámi zrušenie prideleného ubytovania emailom z univerzitného emailového konta na adresu mlyny.ubytovanie@uniba.sk do 01.09.2023.

Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný túto skutočnosť oznámiť emailom z univerzitného emailového konta na adresu mlyny.ubytovanie@uniba.sk do 25.09.2023 a uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac október tak, aby úhrada bola pripísaná na účet Mlyny UK najneskôr do 29.09.2023.

 5. POSTUP PRI UBYTOVANÍ

Študent sa dostaví na ubytovacie oddelenie podľa toho, v ktorom bloku mu bolo pridelené ubytovanie:

-          na prízemí vo Výškovej budove („Šturák“) pre Manželáky a Šturák – kancelárie č.2 - 4

-           na prízemí ADT pre ubytovanie na Átriových domkoch – kancelárie č. 2 a 4

-          pre bloky ADA, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, ADG, ADJ – kancelária č. 2 na bloku ADT

-          pre bloky ADH, ADK, ADL, ADM, ADN, ADO, ADP, ADR, ADS a ADT – kancelária č. 4 na bloku ADT

Pri procese ubytovania je potrebné mať:

  • platný občiansky preukaz (zahraniční študenti pas),
  • preukaz študenta ISIC (neplatí pre študentov, ktorým ešte nebol vydaný),
  • elektronicky podpísanú zmluvu (zmluvu študent UK podpíše v systéme a  študent mimo UK na stránke), od 2.10.2023 sa budú zmluvy tlačiť a podpisovať priamo na ubytovacom oddelení

Študent obdrží na ubytovacom oddelení kľúče od pridelenej izby a ak ešte nemá vydaný ISIC, tak aj bielu kartu pre vstup cez turnikety.

Ak má študent záujem o internátnu posteľnú bielizeň, môže si ju vyzdvihnúť v sklade posteľnej bielizne (v suteréne výškovej budovy „Šturák“) počas pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod.

 6. ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA

  • zadať číslo svojho bankového účtu v tvare IBAN cez webové rozhranie. Na prihlásenie sa do rozhrania študenti UK použijú prístupové údaje totožné s údajmi prístupu do systému AiS 2. Študenti, ktorí nemajú žiadny vzťah k UK, sa prihlásia pomocou priezviska s diakritikou a veľkým prvým písmenom a hesla, ktoré je rodné číslo
  • oboznámiť sa s ustanoveniami Internátneho poriadku Mlyny UK,
  • bezodkladne po prevzatí kľúčov skontrolovať inventár v ubytovacej bunke / izbe podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa v ubytovacej bunke / izbe. Chýbajúci inventár, technické alebo hygienické nedostatky je ubytovaný povinný do 2 kalendárnych dní po prevzatí kľúčov od ubytovacej bunky / izby nahlásiť na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk (platí pre inventár a hygienu),
  • v prípade, že ubytovaný nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, zmenu trvalého bydliska nahlási na ubytovacom oddelení. V prípade, že ubytovaný je študentom Univerzity Komenského v Bratislave a zmenil adresu svojho trvalého bydliska, je nutné čo najskôr aktualizovať tieto údaje na študijnom oddelení príslušnej fakulty.
  • zmenu svojho mobilného čísla alebo e-mailu môžu ubytovaní aktualizovať sami prostredníctvom E-peňaženky.

7. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

Ak študent neuhradí cenu za ubytovanie a splátku kaucie v stanovených termínoch, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

V prípade, ak ste sa ešte neubytovali, ale chcete zrušiť rezerváciu, napíšte na ubytovacie oddelenie (mlyny.ubytovanieuniba.sk). Kaucia Vám bude vrátená (okrem novoprijatých študentov), bytné za september vám bude zaúčtované. 

8. SÚKROMNÉ ELEKTROSPOTREBIČE

Nové podmienky používania súkromných elektrospotrebičov na Mlynoch UK nájdete na našej stránke.

9. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ PRICHÁDZAJÚ NA ERASMUS+ ALEBO INÝ VÝMENNÝ PROGRAM

Študenti Erasmus+ a ostatné mobilitné programy sa budú registrovať v kancelárii č. 2, vo výškovej budove „Šturák“.  

10. POKYNY PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ ODCHÁDZAJÚ NA ERASMUS+

Pokyny pre študentov, ktorí odchádzajú na zimný semester na Erasmus+ sú na našej stránke.