Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie v mesiacoch júl a august 2021

Žiadosť o individuálnu výnimku na poskytnutie ubytovania v mesiacoch júl a august

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Univerzita Komenského v Bratislave neposkytuje tento rok komerčné letné ubytovanie. V prípade, že ste študentkou alebo študentom UK a máte vážne dôvody, pre ktoré potrebujete ubytovanie počas mesiaca júl a august, máte možnosť požiadať o výnimku.

Žiadať o výnimku prostredníctvom formulára nemusia študenti UK, ktorí majú počas júla a/alebo augusta vzdelávacie povinnosti, ktoré im určila fakulta – v tomto prípade zoznam študentov, ktorí potrebujú ubytovanie, poskytne internátu fakulta. Na základe týchto informácií bude ubytovacie oddelenie vybraných študentov kontaktovať v priebehu najbližších týždňov, resp. podľa prichádzajúcich informácií z fakúlt. Ak však potrebujú ubytovanie aj pred/po skončení vzdelávacích povinností určených fakultou v júli a/alebo auguste, o individuálnu výnimku požiadať môžu - prostredníctvom formuláru nižšie.

Ubytovanie tiež automaticky ponúkneme študentom doktorandského štúdia – v priebehu júna ich mailom kontaktuje ubytovacie oddelenie.

Kto môže požiadať o individuálnu výnimku na poskytnutie ubytovanie počas mesiacov júl a august?

Študentka alebo študent UK, ktorý z vážnych dôvodov potrebuje ubytovanie počas tohto obdobia. Dôležité je, aby v štúdiu na UK pokračoval aj v ďalšom akademickom roku.

Ak bývate na Mlynoch UK a ste študent inej univerzity alebo vysokej školy, obráťte sa na svoju univerzitu, ktorá pošle na Rektorát UK žiadosť o pridelenie individuálnej výnimky na ubytovanie.

Do kedy je potrebné žiadosť poslať?

Do 10. júna 2021.

Aký je postup vyhodnocovania žiadosti?

Žiadosť najprv posúdi príslušná fakulta, neskôr komisia Rektorátu UK zložená z 5 členov. Vyrozumenie dostane žiadateľ mailom do 10 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Aká je cena ubytovania počas júla a augusta?

Podľa cenníka. Vzhľadom na opatrenia vyplývajúce z epidemickej situácie ako aj zvýšené náklady spojené s prevádzkou nášho komplexu budeme ubytovanie počas letných mesiacov poskytovať len vo vybraných izbách a objektoch. Ubytovaný nemá nárok na výber izby, podľa dostupných kapacít ju prideľuje ubytovacie zariadenie. Ubytovanie v Átriových domkoch nebudeme vôbec poskytovať.

Na aké obdobie sa môžete ubytovať?

Ak žiadate o individuálnu výnimku, môžete sa ubytovať v termíne od 1. 7. do 17. 8. 2021. Študenti UK, ktorým bude pridelené ubytovanie aj v nasledujúcom akademickom roku, môžu ubytovanie využívať aj po tomto termíne – postupne budú preubytovaní do nových izieb.

O individuálnu výnimku môžu požiadať aj študenti, ktorí potrebujú ubytovanie aj pred/po skončení vzdelávacích povinností určených fakultou v júli a/alebo auguste. Postup je rovnaký, vyplnia formulár nižšie.

Počas leta bude ubytovacie oddelenie otvorené len počas pracovných dní v čase 8:00 - 15:30 hod., prispôsobte tomu termín ubytovania alebo odubytovania.

Poznámka pre študentov ubytovaných na MI

Študenti, ktorí bývajú na Manželských internátoch, majú platnú zmluvu a podpísali dodatok k zmluve, sa môžu od 1. 7. 2021 znovu vrátiť. Upozorňujeme, že dodatok k zmluve je platný do 30. 6. 2021 a za ubytovanie od 1. 7. do 31. 8. 2021 platia plnú sumu podľa zmluvy.


Žiadosť o ubytovanie v mesiacoch júl a august 2021 s individuálnou výnimkou