Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Plán rozvoja: Moderné a ikonické vysokoškolské mesto

Najväčší internátny komplex na Slovensku, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra — Mlyny, poskytuje ubytovanie viac než šesť a pol tisíc študentom ročne. Našim ubytovaným – prevažne študentom Univerzity Komenského, chceme poskytovať kvalitné služby, možnosti kultúrneho, spoločenského a športového vyžitia, či priestor pre komunitný život. Chceme byť moderným vysokoškolským mestom s možnosťami kvalitného a cenovo prijateľného ubytovania.

 

Oblasti rozvoja:

 • kvalita ubytovacích zariadení,
 • kvalita prostredia – exteriérov,
 • kvalita študijných a oddychových priestorov,
 • priestory pre športové a kultúrne vyžitie,
 • iné.

Finančné zdroje:

 • z vlastných zdrojov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (ďalej len „vlastné zdroje“)
 • z dotácií z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“)
 • iné zdroje

Projekt

Stav

Termín realizácie

Cena s DPH

Finančné zdroje

   Manželské internáty

revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií

dokončené 2020

 

238 520,34 eur

dotácia

rekonštrukcia vstupnej chodby

dokončené 2020

 

57 000 eur

vlastné zdroje 
rekonštrukcia výmenníkovej stanicedokončené 2019

 

447 075,29 eur

dotácia

rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

dokončené 2021

2021-2022

487 978, 48 eur

dotácia/vlastné zdroje

    Átriové domky

modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier, bloky C, E, M 

dokončené 2020

 

606 130,48 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia striech na dvoch blokoch (E a V)

dokončené 2020

 

201 687,37 eur

dotácia/vlastné zdroje

rekonštrukcia vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v jedálni Venza

dokončené 2020

 

112 715,93 eur

dotácia

opravy a nátery zábradlí

dokončené 2020

 

21 000 eur

vlastné zdroje

sanácia časti zábradlia s betónovými panelmidokončené 2020

 

40 128 eur

vlastné zdroje

sanácia zábradlia na bloku R

dokončené 2021

 

45 239,40 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov B,H,K

prebieha VO na dodávateľa stavebných prác

bloky B,H,K v roku 2021

 

547 220 eur

dotácia

rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov S,N,Ppríprava projektovej dokumentácie  bloky S,N,P v roku 2022 552 780 eur dotácia
výmena nábytkov vo vybraných blokoch (predbežne C, E,M)

 prebieha príprava na PD

2021-2022

348 720 eur

dotácia

výmena podláh vo vybraných blokoch E a C

prebieha VO na dodávateľa stavebných prác 

2021-2022

335 739 eur

dotácia

 

sanácia časti zábradlia s betónovými panelmi na AD T

prebiehajú projekčné práce 

2021 52 000 eur vlastné zdroje
oprava oporných múrikovdokončené 2021 2021 19 973,89 vlastné zdroje

INTERNÁT Ľ. ŠTÚRA – VÝŠKOVÝ BLOK „B“

projekčné a inžinierske služby k dielu: modernizácia a obnova výškových budov

dokončené 2021

leto 2021

346 155,58 eur

dotácia/vlastné zdroje

oprava balkónových zábradlí

realizáciu projektu

2021-2022

240 500 eur

dotácia

INTERNÁT Ľ. ŠTÚRA – VÝŠKOVÝ BLOK „A“

výmena balkónových zábradlí

realizáciu projektu

2021-2022

254 500 eur

dotácia

výmeny nábytku

príprava zmeny

2021-2022

473 791 eur

dotácia

projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu 

príprava podkladov VO na vypracovanie PD 

2022

550 000 eur

dotácia

kompletná  výmena okien a balkónových dverí

prebieha VO na dodávateľa PD

2022

294 671 eur

dotácia

Iné

výmena výťahov vo výškovom bloku Šturák A a MIdokončené 2019

 

122 832 eur

dotácia

rekonštrukcia a modernizácia 23 študovní

dokončené 2020

 

92 000 eur 

vlastné zdroje
opravy ciest a nové dopravné značenie

príprava podkladov VO na spracovanie PD + realiz.

 

210 650,83 eur

vlastné zdroje

vybudovanie beachvolley ihriska

dokončené 2020

 

22 771,80 eur

vlastné zdroje 

variabilné sedenie VB blok C

dokončené 2020 

16 381,80 eur

vlastné zdroje

rekonštrukcia a zmena funkcie komunitného a coworkingového priestoru Štúrovňa

dokončené 2020

 

45 000 eur

vlastné zdroje

komplexné pokrytie wifi sieťou

príprava podkladov do súťaže

2021

390 000 eur

dotácia
modernizácia telocvične na Univerziádu 2022, VB blok Edokončené 2021 2021 150 000 eur dotácia
oplotenie športoviska

dokončené 2021

2021

42 363,34 eur

vlastné zdroje

Aktualizované k: 27.9.2021

Ďalšie úpravy v exteriéri 

 • cyklostojiská pred hlavným vestibulom (dokončené 2020)
 • rozširovanie cyklostojísk – Manželské internáty a Átriové domky (2021)
 • osadenie smerových tabúľ (dokončené 2021) 
 • postupná revitalizácia zelene v celom areáli (zahájenie jeseň 2020, plánované ukončenie 2023)
 • čiastočná zámena pozemkov s STU a následná výstavba multifunkčného ihriska na mieste nefunkčného tenisového kurtu (2021-2022).
 • zahájila sa obnova športovo-oddychovej zóny za VBB, prebieha vybudovanie ihriska pre plážový volejbal (zrealizovali sa terénne úpravy). V lete 2021 sa plánuje oplotenie areálu