Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

AKO PLATIŤ BYTNÉ

AKO SPRÁVNE PLATIŤ CENU ZA UBYTOVANIE - „BYTNÉ"

Cenu za ubytovanie počas akademického roka odporúčame platiť vždy k 20. dňu v mesiaci za nasledujúci mesiac (napr. 20.10. za mesiac november, atď.). Platba musí byť evidovaná na účte Mlyny UK do konca aktuálneho mesiaca za nasledujúci mesiac. V opačnom prípade sa môžete dostať do omeškania platby, na základe ktorej vám bude udelená zmluvná pokuta vo výške 10 €. (Viac informácii – Zmluva o ubytovaní „studentska“ - čl. VI, odsek 1 a Zmluva o ubytovaní „nestudentska“ - čl. V, odsek 2)

Platbu za ubytovanie vám odporúčame realizovať bankovým prevodom. Cena za ubytovanie uhradená v hotovosti na ubytovacom odd. je účtovaná o poplatok 5 €.

Upozorňujeme Vás, aby ste vždy pri akejkoľvek platbe realizovanej bankovým prevodom zadávali správny variabilný symbol („VS“) do kolónky určenej pre VS, nakoľko všetky prijaté platby sa priraďujú ku konkrétnej osobe práve podľa tohto symbolu. Pri nezadaní VS, alebo nesprávneho VS, alebo uvedení len mena do poznámky, sa stáva platba neidentifikovateľná a nemusí byť spárovaná. (Variabilný symbol sa nachádza vo vašej Zmluve o ubytovaní – „UOČ/ Variabilný symbol“)

Platbu za ubytovanie realizujte na účet ubytovacieho zariadenia Mlyny UK, ktorý máte uvedený v Zmluve o ubytovaní alebo ktorý je uvedený nižšie. Na tento istý účet budete v mesiaci január uhrádzať aj druhú časť kaucie.

Študenti, neštudenti, zamestnanci:

   IBAN: SK41 8180 0000 0070 0067 1703