Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

AKO PLATIŤ BYTNÉ

Spôsob platby ceny za ubytovanie pre ubytovaných v Mlyny UK

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0067 1703

SWIFT (BIC): SPSRSKBA.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo študenta). V opačnom prípade nebude platba zaúčtovaná a bude sa považovať za neuhradenú.

Cena za ubytovanie v ak. roku 2023/2024 musí byť pripísaná na účet Mlyny UK do nasledovných termínov:

 

za mesiac september 2023
do 22.8.2023
za mesiac október 2023
do 30.9.2023
za mesiac november 2023
do 31.10.2023
za mesiac december 2023
do 30.11.2023
za mesiac január 2024
do 31.12.2023
za mesiac február 2024 + splátka 2. časti kaucie
do 31.1.2024
za mesiac marec 2024
do 29.2.2024
za mesiac apríl 2024
do 31.3.2024
za mesiac máj 2024
do 30.4.2024
za mesiac jún 2024
do 31.5.2024