Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PRIESTUPKY

                                                   

Žiadosť o preskúmanie uloženého priestupkového opatrenia

Všetky ubytované osoby majú právo na podanie žiadosti o preskúmanie uloženého priestupkového opatrenia (ďalej len „žiadosť) voči udeleniu priestupkového opatrenia v prípade, že sa ním cítia ukrivdení. Odvolanie je nutné doručiť v tlačenej písomnej podobe (čitateľná podoba ručného písma je taktiež akceptovateľná) na adresu Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava alebo osobne na podateľňu (č. dverí 19) vo Výškovej budove blok B, a to do 8 kalendárnych dní odo dňa vydania priestupkového opatrenia.

V žiadosti je nutné uviesť Vaše celé meno a priezvisko, číslo izby a krátky sumár priebehu situácie, ktorá mala za následok Vaše predvolanie a priestupkové opatrenie v zmysle Internátneho poriadku. V žiadosti je možné uviesť aj mená svedkov, ktorí môžu potvrdiť neprávosť Vášho priestupkového opatrenia v prípade, ak by bolo nutné dodatočné preskúmanie vzniknutých okolností za ich prítomnosti.

Žiadame všetky dotknuté osoby, aby brali na vedomie, že žiadosť negarantuje žiadne zmeny v rozhodnutí priestupkového opatrenia, alebo vymazanie priestupkového postihu. Vaša žiadosť bude porovnaná s priestupkovou správou, ktorú vypracovali zamestnanci zúčastnení na mieste zásahu a dodatočne preverená riaditeľom Mlyny UK. Mlyny UK má plné právo pri preverovaní okolností situácie využiť aj kamerové záznamy a ďalšie dostupné dáta z evidenčného systému vstupov a výstupov cez kontrolné zariadenia turniketov 

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailovej adresy mlyny.priestupkyuniba.sk

 

ODVOLAŤ SA MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM
Žiadosti o preskúmanie uloženého priestupkového opatrenia

 

Pripomienky a zistenia

Vyzývame všetkých ubytovaných na Mlyny UK, aby brali na vedomie charakter ubytovacieho zariadenia, ako miesta určeného pre pokojný pobyt, oddych, spánok a štúdium a neriskovali disciplinárne postihy za rôzne disciplinárne delikty, ktoré sú predmetom sťažností iných ubytovaných osôb. Zároveň vyzývame ubytovaných, aby neriskovali postihy za vpustenie neubytovaných osôb do ubytovacej časti cez balkóny. V záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany svojho majetku, nevpúšťajte akékoľvek cudzie osoby, ktoré sa domáhajú vstupu cez vašu izbu na prechod do budovy. Pohyb podozrivých osôb po balkónoch okamžite nahláste na núdzových číslach.  

Problémy so spolubývajúcim/i, poškodzovanie internátneho majetku, neoprávnený vstup do objektu, pohyb podozrivých osôb po objektoch, či rôznu inú činnosť v rozpore s Internátnym Poriadkom, alebo zákonmi SR, môžete hlásiť na mlyny.priestupkyuniba.sk, alebo na núdzovom telefónnom čísle 0918 11 00 55.