Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

TURNIKETY

Informácie pre ubytovaných

Dovoľujeme si upozorniť ubytovaných, že bezpečnostno - evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do ubytovacej časti AD, výlučne za účelom návštevy stravovacej prevádzky a oprávnenia na vstup/výstup sú priamo podriadené prevádzkovým hodinám v jedálňach.

Neubytované osoby, ktoré využívajú tento režim oprávnenia na vstup do ubytovacej časti AD, ako návšteva u ubytovanej osoby, musia opustiť areál v rámci vyhradeného časového pásma. V opačnom prípade sa karta vašej neoficiálnej návštevy po 3 opakovaných upozorneniach definitívne zablokuje.

Pre účely vstupu do ubytovacej časti je nevyhnutné používať vašu kartu ISIC, ktorá je vašim kľúčom na prechod cez turniket a do ubytovacej časti. Pri používaní karty ISIC je nutné mať na pamäti, že systém funguje len na báze VSTUP a VÝSTUP a je chránený proti zneužitiu, tzv. antipass. Rôzne podozrivé transakcie sú kontrolované evidenčným systémom a následne vyhodnocované IT pracovníkmi, ktorí ich postupujú oddeleniu pre bezpečnosť a poriadok pre účely priestupkového konania.

Najpodstatnejšie pre vás je:

- mať kartu ISIC stále so sebou

- chrániť vašu kartu ISIC proti zneužitiu, strate, odcudzeniu, alebo poškodeniu

- "nemiešať" ISIC vo vašej peňaženke s inými kartami (kvôli presnosti načítania dát a rušivým efektom iných kariet)

- pri prechode cez turniket pridržať kartu na čítačke, ktorá vám zablikaním zeleného svetielka potvrdí prechod

- pri chybnej transakcii, nefunkčnosti karty, alebo akejkoľvek inej situácii, ktorá vám znemožnila prechod cez turniket NEPODÁVAJTE svoju kartu inej osobe pre účely prihlásenia/odhlásenia, ale kontaktujte službu na kontrolnom stanovišti

- ak využívate telocvične na MI (LF UK, PDF UK) za účelom výuky, vstup k telocvičniam je možný len cez zadný vchod. Prechod cez ubytovaciu časť MI E-H k telocvičniam je blokovaný (platí aj pre ubytovaných na VM Ľ. Štúra — Mlyny UK) 

- vaše návštevy bude nutné registrovať na príslušnom kontrolnom stanovišti objektu kde ste ubytovaný

- pre účely prihlásenia návštevy musí vaša návšteva predložiť platný ISIC, alebo občiansky preukaz

 

 

Informácie pre neubytovaných

Blokovanie kariet - neubytovaný/stravník

Dovoľujeme si upozorniť neubytované osoby, že bezpečnostno-evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do ubytovacej časti AD, výlučne za účelom návštevy stravovacej prevádzky a oprávnenia na vstup/výstup sú priamo podriadené prevádzkovým hodinám v jedálňach.

Neubytované osoby, ktoré využívajú tento režim oprávnenia na vstup do ubytovacej časti AD, ako návšteva u ubytovanej osoby, musia opustiť areál v rámci vyhradeného časového pásma. V opačnom prípade sa vaša karta po 3 opakovaných porušeniach definitívne zablokuje.

Podmienky vstupu do ubytovacej časti AD

Upozornenie: Od 01.10.2014 je obmedzený vstup neubytovaných osôb do stravovacích prevádzok, ktoré nesplnia podmienky registrácie svojej karty ISIC na univerzitnom terminály na svojej fakulte a následne na termináloch — Mlyny UK.

Spustením projektu KVO (Kontrolovaný Vstup Osôb) sa zásadným spôsobom zmenili pravidlá vstupu cudzích, resp. neubytovaných osôb do ubytovacej časti objektov pod správou Mlyny UK, podľa nasledovného kľúča:

1. Ste študent UK a stravník

Každý študent UK má po aktivovaní karty (najprv po priložení karty k terminálu na svojej fakulte a následne na Mlynoch) povolený vstup do oboch jedální. Tento úkon je nutné uskutočniť najneskôr do 30.septembra 2014 a pre Vás ako študenta vysokej školy je potrebný aj z hľadiska nároku na čerpanie štátnej dotácie na stravu. Vaša karta bude funkčná na prechod cez turniket do cca. 2 min od priloženia karty na terminál  — Mlyny UK. Karta platí len pre vstup do ubytovacej časti AD.

2. Ste študent inej VŠ (mimo UK) a stravník

Na vstup do ubytovacej časti len cez turnikety sekcie AD, môžete využívať aj vlastnú študentskú kartu. Najprv je však nutné priložiť kartu na termináli na vašej fakulte a následne k terminálu  Mlyny UK, ktorý sa nachádza pri hlavnej vrátnici VB, kontrolnom stanovišti ADA a ADR. Vaša karta je tak aktívna na prechod cez turnikety do cca. 2 min. od priloženia karty na terminál, ale len za účelom stravovania počas prevádzkových hodín stravovacích prevádzok a len v sekcii AD (Átriové Domy). Karta platí len pre vstup do ubytovacej časti AD.

3. Nie ste študent, cudzia osoba, ale stravník

Od 01.10.2014 sa menia pravidlá vstupu tejto skupiny osôb.

Pravidelní stravníci musia požiadať o pridelenie bielej čipovej karty Mlyny UK, ktorú dostanete na Ubytovacom oddelení, alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa (návratná záloha vo výške 5.00€)

Prihlásiť sa ako návšteva ubytovanej osoby (ubytovaná osoba vyzdvihne, alebo sprevádza svoju návštevu) pričom predložíte svoj OP, alebo pas za účelom registrácie vašej osoby. Pri svojom odchode z areálu sa musíte odhlásiť na kontrolnom stanovišti.

4. Nie ste študent, cudzia osoba, navštevník nájomnej prevádzky v ubytovacej časti (agentúra, klub a pod.)

Pre účely registrácie vášho vstupu do ubytovacej časti predložíte svoj OP, alebo pas. Pri svojom odchode z areálu sa musíte odhlásiť na kontrolnom stanovišti. 

5. Ste študent (nie VŠ), cudzia osoba, návštevník nájomnej prevádzky v ubytovacej časti (agentúra, klub a pod.)

Pre účely registrácie vášho vstupu do ubytovacej časti predložíte svoj OP, alebo pas. Pri svojom odchode z areálu sa musíte odhlásiť na kontrolnom stanovišti.  

Vo všetkých uvedených prípadoch je nutné svoj odchod riadne odhlásiť vrátnej službe na kontrolnom stanovišti, alebo prostredníctvom kontrolných zariadení turniketov na čítačke kariet (platí len pre osoby s pridelenými kartami) a to v čase bežných otváracích (prevádzkových) hodín jednotlivých prevádzok.  

Upozornenie pre všetkých stravníkov - neubytované osoby:

Neubytované osoby – stravníci prevádzok v ubytovacej časti AD musia opustiť areál v rámci povolených časových limitov, t.j. prevádzkové hodiny jedální:

Pondelok – Piatok do 20:30hod.

Sobota a Nedeľa do 19:30hod.

Evidenčný systém monitoruje prekročenie časového limitu a automaticky zablokuje vašu kartu. Opakované porušenia môžu mať za následok definitívne blokovanie vašej karty a zákaz vstupu do ubytovacej časti.