Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia Mlyny UK

Odbory

Odborová organizácia pri Mlynoch Univerzity Komenského v Bratislave začala svoju činnosť zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR, 1. 7. 2019. Odborová organizácia koná v zmysle schválených stanov.

Poslaním Odborovej organizácie Mlyny UK v Bratislave je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy predovšetkým svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v rozsahu práv vymedzených všeobecne záväznými predpismi.  

Odborová organizácia sa podieľa na príprave Kolektívnej zmluvy. Aktuálne dohliada na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Odborová organizácia Mlyny UK v Bratislave spolupracuje s domácimi a zahraničnými odborovými organizáciami s cieľom získavať skúsenosti z odborovej práce a ďalších činností smerujúcich k zlepšeniu pracovných podmienok svojich členov.

Odborová organizácie Mlyny UK je súčasťou štruktúry odborov Univerzity Komenského v Bratislave, reprezentovanou Radou predsedou odborových organizácii Univerzity Komenskoho v Bratislave.

Pre svoje fungovanie má Odborová organizácia Mlyny UK zriadený transparentný účet. 

Prihláška za člena odborov

Členom Odborovej organizácie VM Mlyny v Bratislave sa môže stať fyzická osoba -- najmä zamestnanec VM Mlyny, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami odborovej organizácie. Členstvo v odborovej organizácii vzniká podaním písomnej prihlášky a prijatím na základe rozhodnutia výboru odborovej organizácie.