Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia Mlyny UK

Odbory

Odborová organizácia pri Mlynoch Univerzity Komenského v Bratislave začala svoju činnosť zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR, 1. 7. 2019. Odborová organizácia koná v zmysle schválených stanov.

Poslaním Odborovej organizácie Mlyny UK v Bratislave je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy predovšetkým svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v rozsahu práv vymedzených všeobecne záväznými predpismi.  

Odborová organizácia sa podieľa na príprave Kolektívnej zmluvy. Aktuálne dohliada na dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Odborová organizácia Mlyny UK v Bratislave spolupracuje s domácimi a zahraničnými odborovými organizáciami s cieľom získavať skúsenosti z odborovej práce a ďalších činností smerujúcich k zlepšeniu pracovných podmienok svojich členov.

Odborová organizácie Mlyny UK je súčasťou štruktúry odborov Univerzity Komenského v Bratislave, reprezentovanou Radou predsedou odborových organizácii Univerzity Komenskoho v Bratislave.

Pre svoje fungovanie má Odborová organizácia Mlyny UK zriadený transparentný účet.

 

 

Oznamy

27. 3. 2020

Odborová organizácia VM Mlyny UK má dôveru v prácu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré na národnej úrovni bráni práva pracujúcich v školstve a vede. 

V prvom rade Odbory nedopustia, aby boli práva zamestnancov v tejto ťažkej dobe porušované. V druhom rade sa Odobory zasadia za to, aby zamestnávateľ ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzame, zamesnancom maximálne zlepšil.

Právne stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k aplikácii jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov v nadväznosti na vydané rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o zatvorení škôl z dôvodu zabránenia šírenia nového koronavírusu.

9. 3. 2020, 13:40

Odborová organizácia VM Mlyny odporúča zamestnancom VM Mlyny UK súhlasiť, vzhľadom na mimoriadne okolnosti, s prácou z domu.

Odborová organizácia VM Mlyny silno odporúča pracovníčkam a pracovníkom VM Mlyny UK, ktorí sa starajú o maloleté deti, ktorých jasle, materské alebo základné školy boli z dôvodu epidémie COVID-19 zatvorené, pracovať z domu a nebrať si tieto deti na pracovisko. Tiež sa pripájame k výzve primátora Bratislavy M. Valla, neposielať deti k starým rodičom.
Tí zamestnanci, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu doma, majú nárok si čerpať 10 pracovných dní ošetrovné - aj v prípade, že toto nie je choré, ale je doma z dôvodu zatvorenia základnej alebo materskej školy alebo jaslí. 

Aktualizované 21:00

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Viac informácii na stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

Marek Ivančík, predseda Odborovej organizácie
PHDr. Ing. Tomáš Gál, PhD., tajomník
Mgr. Ľubomír Kuzma, člen predsedníctva

Predsedníctvo Odborovej organizácie VM Mlyny

Predsedníctvo Odborovej organizácie VM Mlyny UK bolo zvolené na ustanovujúcej schodzi, 15. 5. 2017. Predsedníctvo odborovej organizácie reprezentuje záujmy zamestnancov pri vyjednávaní s manažmentom VM Mlyny UK.

Predseda, Marek Ivančík, je dlhoročný zamestnanec Univerzity Komenského v Bratislave a dlhoročný člen odborov. Medzi zamestnancami je známy dobrosrdečnou povahou, ústretovosťou a vysokou znalosťou IT problematiky.

Tomáš Gál, tajomník, je absolvent dvoch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej je od roku 2009 aj zamestnaný. Je pre neho dôležité sociálne cítenie a pomoc slabším. Tomáš Gál v minulosti reprezentoval odborovú organizáciu UK na odborových stretnutia Európskych odborových hnutí v Bruseli.

Ľubomír Kuzma je absolvent prírodovedeckej fakulty a dlhoročný pracovník Univerzity Komenského v Bratislave. Dôležitá pre neho je spravodlivosť, čestnosť, dodržiavanie termínov a riadenie sa pravidlami.

Prihláška za člena odborov

Členom Odborovej organizácie VM Mlyny v Bratislave sa môže stať fyzická osoba -- najmä zamestnanec VM Mlyny, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami odborovej organizácie. Členstvo v odborovej organizácii vzniká podaním písomnej prihlášky a prijatím na základe rozhodnutia výboru odborovej organizácie.