Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia Mlyny UK

Odbory

Odborová organizácie Mlyny UK je súčasťou štruktúry odborov Univerzity Komenského v Bratislave, reprezentovanou Radou predsedov odborových organizácií pri Univerzite Komenského v Bratislave.

Prihláška za člena odborov

Členom Odborovej organizácie VM Mlyny v Bratislave sa môže stať fyzická osoba - najmä zamestnanec VM Mlyny, ktorá sa stotožňuje s cieľmi, programom a stanovami odborovej organizácie. Členstvo v odborovej organizácii vzniká podaním písomnej prihlášky a prijatím na základe rozhodnutia výboru odborovej organizácie.